GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION FINAL DRAFT 11 juli 2018

 

Wij, de staatshoofden en regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers, die op 10 en 11 december 2018 in Marokko bijeenkwamen en de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten herbevestigden en vastbesloten zijn een belangrijke bijdrage te leveren aan een betere samenwerking op het gebied van internationale migratie in al zijn dimensies, hebben dit Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie aangenomen:

 

PREAMBLE

 

 1. Dit Global Compact berust op de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties.

 

 1. Het berust ook op de Universele Verklaring van de rechten van de mens, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, de andere internationale mensenrechtenverdragen, het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, met inbegrip van het Protocol ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwen- en kinderhandel en het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, zee en door de lucht; het Slavernijverdrag en het Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van slavernij, de slavenhandel en instellingen en praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij; het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering; het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming; de Overeenkomst van Parijs; de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de bevordering van fatsoenlijk werk en arbeidsmigratie; alsmede de Agenda voor duurzame ontwikkeling van 2030; de Actieagenda van Addis Abeba; het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, en de Nieuwe stedelijke agenda.

 

 1. De discussies over internationale migratie op mondiaal niveau zijn niet nieuw. Wij herinneren aan de vooruitgang die in 2006 en 2013 is geboekt in het kader van de dialoog op hoog niveau van de Verenigde Naties over internationale migratie en ontwikkeling. We erkennen ook de bijdragen van het Wereldforum voor migratie en ontwikkeling, dat in 2007 van start is gegaan. Deze platforms hebben de weg vrijgemaakt voor de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten, waarmee we ons ertoe verbonden om een Global Compact voor vluchtelingen uit te werken en dit Global Compact voor de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, het Verdrag inzake de rechten van het kindermigratie, in twee afzonderlijke processen aan te nemen. De twee Global Compacts bieden samen complementaire internationale samenwerkingskaders die hun respectieve mandaten vervullen, zoals uiteengezet in de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten, waarin wordt erkend dat migranten en vluchtelingen met veel gemeenschappelijke uitdagingen en vergelijkbare kwetsbaarheden kunnen worden geconfronteerd.

 

 1. Vluchtelingen en migranten hebben recht op dezelfde universele mensenrechten en fundamentele vrijheden, die te allen tijde moeten worden gerespecteerd, beschermd en vervuld. Migranten en vluchtelingen zijn echter afzonderlijke groepen die onder afzonderlijke wettelijke kaders vallen. Alleen vluchtelingen hebben recht op de specifieke internationale bescherming zoals gedefinieerd in het internationale vluchtelingenrecht. Dit Global Compact verwijst naar migranten en biedt een coöperatief kader voor migratie in al zijn dimensies.

 

 1. Als bijdrage aan het voorbereidingsproces voor dit Global Compact erkennen wij de bijdragen van de lidstaten en de relevante belanghebbenden tijdens de raadplegings- en inventarisatiefase, alsook het verslag van de secretaris-generaal, “Making Migration Work for All”.

 

 1. Dit Global Compact is een mijlpaal in de geschiedenis van de wereldwijde dialoog en internationale samenwerking op het gebied van migratie. Het is geworteld in de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en de Actieagenda van Addis Abeba en is gebaseerd op de verklaring van de dialoog op hoog niveau over internationale migratie en ontwikkeling die in oktober 2013 is aangenomen. Het bouwt voort op het pionierswerk van de voormalige speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor internationale migratie en ontwikkeling, waaronder zijn verslag van 3 februari 2017.

 

 1. Dit Global Compact biedt een niet-juridisch bindend, coöperatief kader dat voortbouwt op de verbintenissen die de lidstaten zijn aangegaan in de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten. Het bevordert de internationale samenwerking tussen alle relevante actoren op het gebied van migratie en erkent dat geen enkele staat migratie alleen kan aanpakken, en handhaaft de soevereiniteit van staten en hun verplichtingen uit hoofde van het internationale recht.

 

ONZE VISIE EN LEIDENDE BEGINSELEN

 

 1. Dit Global Compact geeft uitdrukking aan onze gezamenlijke inzet om de samenwerking op het gebied van internationale migratie te verbeteren. Migratie is een onderdeel van de menselijke ervaring door de geschiedenis heen, en we erkennen dat het een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling is in onze geglobaliseerde wereld, en dat deze positieve effecten kunnen worden geoptimaliseerd door het verbeteren van migratiegovernance. De meerderheid van de migranten over de hele wereld reist, leeft en werkt vandaag de dag op een veilige, ordelijke en regelmatige manier. Desalniettemin heeft migratie ontegenzeggelijk gevolgen voor onze landen, gemeenschappen, migranten en hun families op zeer verschillende en soms onvoorspelbare manieren.

 

 1. Het is van cruciaal belang dat de uitdagingen en mogelijkheden van internationale migratie ons verenigen in plaats van ons te verdelen. Dit Global Compact beschrijft onze gemeenschappelijke visie, gedeelde verantwoordelijkheden en doelgerichtheid op het gebied van migratie, waardoor het voor iedereen werkt.

 

Gemeenschappelijk begrip

 

 1. Dit Global Compact is het resultaat van een ongekend overzicht van bewijsmateriaal en gegevens die zijn verzameld tijdens een open, transparant en inclusief proces. We deelden onze realiteiten en hoorden diverse stemmen, die ons gemeenschappelijke begrip van dit complexe fenomeen verrijken en vormgeven. We hebben geleerd dat migratie een kenmerkend kenmerk is van onze geglobaliseerde wereld, die samenlevingen binnen en tussen alle regio’s met elkaar verbindt, waardoor we allemaal landen van herkomst, doorvoer en bestemming zijn. Wij erkennen dat er een voortdurende behoefte is aan internationale inspanningen om onze kennis en analyse van migratie te versterken, aangezien gedeelde inzichten het beleid zullen verbeteren dat het potentieel van duurzame ontwikkeling voor iedereen ontsluit. We moeten gegevens van hoge kwaliteit verzamelen en verspreiden. We moeten ervoor zorgen dat de huidige en potentiële migranten volledig op de hoogte zijn van hun rechten, plichten en mogelijkheden voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie en zich bewust zijn van de risico’s van illegale migratie. We moeten al onze burgers ook toegang verschaffen tot objectieve, op bewijs gebaseerde, duidelijke informatie over de voordelen en uitdagingen van migratie, met het oog op het wegnemen van misleidende verhalen die negatieve percepties van migranten genereren.

 

Gedeelde verantwoordelijkheden

 

 1. Dit Global Compact biedt een 360-graden visie op internationale migratie en erkent dat een alomvattende aanpak nodig is om de algemene voordelen van migratie te optimaliseren en tegelijkertijd de risico’s en uitdagingen voor individuen en gemeenschappen in landen van herkomst, doorreis en bestemming aan te pakken. Geen enkel land kan de uitdagingen en kansen van dit wereldwijde fenomeen op eigen kracht aanpakken. Met deze alomvattende aanpak willen we een veilige, ordelijke en regelmatige migratie bevorderen en tegelijkertijd de incidentie en de negatieve impact van illegale migratie verminderen door internationale samenwerking en een combinatie van de maatregelen die in dit Global Compact worden voorgesteld. Wij erkennen onze gedeelde verantwoordelijkheid tegenover elkaar als lidstaten van de Verenigde Naties om elkaars behoeften en zorgen over migratie aan te pakken, en een overkoepelende verplichting om de mensenrechten van alle migranten te eerbiedigen, te beschermen en na te leven, ongeacht hun migratiestatus, en tegelijkertijd de veiligheid en welvaart van al onze gemeenschappen te bevorderen.

 

 1. Dit Global Compact heeft tot doel de negatieve factoren en structurele factoren die mensen ervan weerhouden om in hun land van herkomst een duurzaam bestaan op te bouwen en in stand te houden, te verminderen en hen zo te dwingen elders naar een toekomst te zoeken. Het is de bedoeling om de risico’s en kwetsbaarheden waarmee migranten in de verschillende stadia van migratie worden geconfronteerd, te verminderen door hun mensenrechten te eerbiedigen, te beschermen en na te leven en hun zorg en bijstand te verlenen. Er wordt getracht tegemoet te komen aan de legitieme zorgen van de gemeenschappen, maar tegelijkertijd wordt erkend dat de samenlevingen demografische, economische, sociale en ecologische veranderingen ondergaan op verschillende schaalniveaus die gevolgen kunnen hebben voor en het gevolg zijn van migratie. Het streeft ernaar gunstige omstandigheden te creëren die alle migranten in staat stellen onze samenlevingen te verrijken door hun menselijke, economische en sociale capaciteiten, en zo hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau te vergemakkelijken.

 

Eenheid van doel

 

 1. Dit Global Compact erkent dat veilige, ordelijke en regelmatige migratie voor iedereen werkt wanneer deze op een goed geïnformeerde, geplande en consensuele manier plaatsvindt. Migratie mag nooit een daad van wanhoop zijn. Wanneer dat wel het geval is, moeten we samenwerken om in te spelen op de behoeften van migranten in kwetsbare situaties en de respectieve uitdagingen aan te pakken. We moeten samenwerken om de voorwaarden te scheppen die gemeenschappen en individuen in staat stellen om in hun eigen land in veiligheid en waardigheid te leven. We moeten levens redden en ervoor zorgen dat migranten geen schade wordt berokkend. We moeten migranten in staat stellen volwaardig lid te worden van onze samenlevingen, hun positieve bijdragen onder de aandacht brengen en integratie en sociale cohesie bevorderen. We moeten zorgen voor meer voorspelbaarheid en zekerheid voor staten, gemeenschappen en migranten. Om dit te bereiken, verbinden wij ons ertoe om veilige, ordelijke en regelmatige migratie te vergemakkelijken en te waarborgen, in het belang van iedereen.

 

 1. Ons succes berust op het wederzijdse vertrouwen, de vastberadenheid en de solidariteit van de staten om de doelstellingen en verbintenissen van dit Global Compact te verwezenlijken. In een geest van win-win-samenwerking verenigen wij ons om de uitdagingen en kansen van migratie in al haar dimensies aan te pakken door middel van gedeelde verantwoordelijkheid en innovatieve oplossingen. Met dit gemeenschappelijke doel voor ogen zetten wij deze historische stap, in het volle besef dat het Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie een mijlpaal is, maar niet het einde van onze inspanningen. Wij verbinden ons ertoe de multilaterale dialoog in de Verenigde Naties voort te zetten door middel van een periodiek en doeltreffend follow-up- en evaluatiemechanisme, zodat de woorden in dit document worden omgezet in concrete acties ten behoeve van miljoenen mensen in elke regio van de wereld.

 

 1. Wij zijn het erover eens dat dit Global Compact gebaseerd is op een reeks transversale en onderling afhankelijke leidende beginselen:

 

Mensgericht: Het Global Compact heeft een sterke menselijke dimensie, die inherent is aan de migratie-ervaring zelf. Het bevordert het welzijn van migranten en leden van gemeenschappen in landen van herkomst, doorreis en bestemming. Het resultaat is dat het Global Compact de mens centraal stelt.

Internationale samenwerking: Het Global Compact is een niet-juridisch bindend samenwerkingskader dat erkent dat geen enkele staat migratie op eigen kracht kan aanpakken vanwege het inherent transnationale karakter van het fenomeen. Het vereist internationale, regionale en bilaterale samenwerking en dialoog. Het gezag berust op het consensueel karakter, geloofwaardigheid, collectief eigendom, gezamenlijke uitvoering, follow-up en evaluatie.

Nationale soevereiniteit: Het Global Compact bevestigt opnieuw het soevereine recht van staten om hun nationale migratiebeleid te bepalen en hun prerogatieven om migratie binnen hun rechtsgebied te regelen, in overeenstemming met het internationale recht. Binnen hun soevereine rechtsmacht kunnen de staten een onderscheid maken tussen de status van legale en illegale migratie, ook wanneer zij hun wetgevende en beleidsmaatregelen voor de uitvoering van het Global Compact vaststellen, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, beleidsmaatregelen, prioriteiten en vereisten voor toegang, verblijf en werk, in overeenstemming met het internationaal recht.

Rechtsstaat en eerlijke rechtsgang: Het Global Compact erkent dat respect voor de rechtsstaat, een eerlijke rechtsgang en toegang tot de rechter fundamenteel zijn voor alle aspecten van migratiegovernance. Dit betekent dat de staat, publieke en private instellingen en entiteiten, evenals de personen zelf, verantwoordelijk zijn voor wetten die in het openbaar worden afgekondigd, gelijkelijk worden gehandhaafd en onafhankelijk worden beoordeeld, en die in overeenstemming zijn met het internationale recht.

Duurzame ontwikkeling: Het Global Compact is geworteld in de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en bouwt voort op de erkenning dat migratie een multidimensionale realiteit is die van groot belang is voor de duurzame ontwikkeling van de landen van herkomst, doorreis en bestemming, die coherente en alomvattende antwoorden vereist. Migratie draagt bij tot positieve ontwikkelingsresultaten en tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030, vooral wanneer deze goed wordt beheerd. Het Global Compact heeft tot doel het potentieel van migratie te benutten om alle doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te verwezenlijken en het effect van deze verwezenlijking op migratie in de toekomst.

Mensenrechten: Het Global Compact is gebaseerd op de internationale mensenrechtenwetgeving en handhaaft de beginselen van non-regressie en non-discriminatie. Door de implementatie van het Global Compact zorgen we voor effectieve eerbiediging, bescherming en naleving van de mensenrechten van alle migranten, ongeacht hun migratiestatus, in alle stadia van de migratiecyclus. We bevestigen ook opnieuw het engagement om alle vormen van discriminatie uit te bannen, met inbegrip van racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid tegen migranten en hun families.

Geslachtsresponsief: Het Global Compact zorgt ervoor dat de mensenrechten van vrouwen, mannen, meisjes en jongens in alle stadia van de migratie worden geëerbiedigd, dat hun specifieke behoeften goed worden begrepen en aangepakt en dat zij in staat worden gesteld als actoren van verandering. Het mainstreamt een genderperspectief, bevordert gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes, en erkent hun onafhankelijkheid, agency en leiderschap om zich niet langer in de eerste plaats te richten op migrantenvrouwen door middel van een lens van slachtofferschap.

Kindgevoelig: Het Global Compact bevordert bestaande internationale wettelijke verplichtingen met betrekking tot de rechten van het kind en houdt te allen tijde het principe van de belangen van het kind hoog in het vaandel, als een primaire overweging in alle situaties met betrekking tot kinderen in de context van internationale migratie, inclusief niet-begeleide en gescheiden kinderen.

De hele overheidsbenadering: Het Global Compact is van mening dat migratie een multidimensionale realiteit is die niet door één overheidsbeleidssector alleen kan worden aangepakt. Om effectief migratiebeleid en -praktijken te ontwikkelen en uit te voeren, is een hele overheidsaanpak nodig om te zorgen voor horizontale en verticale beleidscoherentie in alle sectoren en op alle overheidsniveaus.

Een op de hele samenleving gerichte aanpak: Het Global Compact bevordert brede partnerschappen tussen verschillende belanghebbenden om migratie in al zijn dimensies aan te pakken door migranten, diaspora’s, lokale gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, de particuliere sector, parlementariërs, vakbonden, nationale mensenrechteninstellingen, de media en andere relevante belanghebbenden bij het migratiebeleid.

 

ONS COÖPERATIEF KADER

 

 1. Met de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten hebben we een politieke verklaring en een reeks toezeggingen aangenomen. Die verklaring in haar geheel bevestigend, bouwen we daarop voort door het volgende samenwerkingskader op te stellen, bestaande uit 23 doelstellingen, uitvoering, follow-up en evaluatie. Elke doelstelling bevat een verbintenis, gevolgd door een reeks acties die als relevante beleidsinstrumenten en beste praktijken worden beschouwd. Om de 23 doelstellingen te verwezenlijken, zullen we uit deze acties putten om een veilige, ordelijke en regelmatige migratie langs de migratiecyclus te bereiken.

 

Doelstellingen voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie

 

(1) accurate en uitgesplitste gegevens te verzamelen en te gebruiken als basis voor empirisch onderbouwd beleid

(2) De negatieve factoren en structurele factoren die mensen dwingen hun land van herkomst te verlaten, tot een minimum beperken.

(3) accurate en tijdige informatie te verstrekken in alle stadia van de migratie

(4) Ervoor zorgen dat alle migranten over een bewijs van wettelijke identiteit en adequate documentatie beschikken.

(5) de beschikbaarheid en flexibiliteit van trajecten voor reguliere migratie te verbeteren

(6) eerlijke en ethische aanwerving te vergemakkelijken en de voorwaarden voor fatsoenlijk werk te waarborgen

(7) Aanpakken en verminderen van kwetsbaarheden in migratie

(8) levens redden en gecoördineerde internationale inspanningen inzake vermiste migranten tot stand brengen

(9) De transnationale respons op de smokkel van migranten versterken.

(10) Voorkomen, bestrijden en uitroeien van mensenhandel in het kader van internationale migratie

(11) Grenzen op een geïntegreerde, veilige en gecoördineerde wijze beheren

(12) de zekerheid en voorspelbaarheid van de migratieprocedures voor een passende screening, beoordeling en doorverwijzing versterken

(13) Migratiedetentie alleen als laatste redmiddel gebruiken en naar alternatieven toewerken.

(14) verbetering van de consulaire bescherming, bijstand en samenwerking gedurende de gehele migratiecyclus

(15) Toegang tot basisdiensten voor migranten verschaffen

(16) Migranten en samenlevingen in staat stellen volledige integratie en sociale cohesie te realiseren

(17) Alle vormen van discriminatie uitbannen en een empirisch onderbouwd publiek discours bevorderen om de perceptie van migratie vorm te geven.

(18) Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en de wederzijdse erkenning van vaardigheden, kwalificaties en competenties vergemakkelijken

(19) De voorwaarden scheppen voor migranten en diaspora’s om ten volle bij te dragen tot duurzame ontwikkeling in alle landen.

(20) snellere, veiligere en goedkopere overmakingen van geldovermakingen te bevorderen en de financiële integratie van migranten te bevorderen

(21) samen te werken om veilige en waardige terugkeer en overname, alsmede duurzame herintegratie te vergemakkelijken

(22) Vaststelling van mechanismen voor de meeneembaarheid van socialezekerheidsrechten en verdiende uitkeringen

(23) Versterken van de internationale samenwerking en wereldwijde partnerschappen voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie

 

DOELSTELLINGEN EN VERBINTENISSEN

 

DOELSTELLING1: Verzamelen en gebruiken van nauwkeurige en uitgesplitste gegevens als basis voor empirisch onderbouwd beleid

 

 1. Wij verbinden ons ertoe om de wereldwijde gegevensbank over internationale migratie te versterken door het verzamelen, analyseren en verspreiden van nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare gegevens, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratiestatus en andere kenmerken die relevant zijn in een nationale context, te verbeteren en te investeren in het verzamelen, analyseren en verspreiden van accurate, betrouwbare en vergelijkbare gegevens, met inachtneming van het recht op privacy krachtens de internationale mensenrechtenwetgeving en de bescherming van persoonsgegevens. Voorts verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat deze gegevens het onderzoek bevorderen, coherente en empirisch onderbouwde beleidsvorming en een goed geïnformeerd publiek discours bevorderen en een doeltreffende monitoring en evaluatie van de uitvoering van de verbintenissen in de loop van de tijd mogelijk maken.

 

Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:

 1. a) Uitwerking en uitvoering van een alomvattende strategie voor de verbetering van migratiegegevens op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau, met de deelname van alle relevante belanghebbenden, onder leiding van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties, door de methoden voor gegevensverzameling te harmoniseren en de analyse en verspreiding van migratiegerelateerde gegevens en indicatoren te versterken.
 2. b) de internationale vergelijkbaarheid en compatibiliteit van migratiestatistieken en nationale gegevenssystemen te verbeteren, onder meer door de statistische definitie van een internationale migrant verder te ontwikkelen en toe te passen, door een reeks normen op te stellen om migrantenbestanden en -stromen te meten, en door migratiepatronen en -trends, kenmerken van migranten, alsmede de drijvende krachten en effecten van migratie te documenteren
 3. c) een mondiaal programma ontwikkelen om de nationale capaciteit op het gebied van gegevensverzameling, -analyse en -verspreiding op te bouwen en te versterken om gegevens te delen, lacunes in gegevens aan te pakken en belangrijke migratietrends te beoordelen, dat samenwerking tussen de relevante belanghebbenden op alle niveaus aanmoedigt, specifieke opleiding, financiële steun en technische bijstand biedt, nieuwe gegevensbronnen, met inbegrip van grote hoeveelheden gegevens, mobiliseert en regelmatig door de Statistische Commissie van de Verenigde Naties wordt geëvalueerd
 4. d) gegevens verzamelen, analyseren en gebruiken over de effecten en voordelen van migratie en de bijdragen van migranten en diasporagemeenschappen aan duurzame ontwikkeling, met het oog op de uitvoering van de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en de daarmee samenhangende strategieën en programma’s op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau
 5. e) de verdere ontwikkeling van en samenwerking tussen bestaande mondiale en regionale databanken en opslagplaatsen, met inbegrip van het Global Migration Data Portal van de IOM en het Global Knowledge Partnership on Migration and Development van de Wereldbank, te ondersteunen met het oog op een systematische consolidatie van relevante gegevens op een transparante en gebruikersvriendelijke manier, waarbij samenwerking tussen agentschappen wordt aangemoedigd om dubbel werk te voorkomen
 6. f) regionale centra voor onderzoek en opleiding op het gebied van migratie of waarnemingsposten voor migratie op te richten en te versterken, zoals de Afrikaanse waarnemingspost voor migratie en ontwikkeling, om gegevens te verzamelen en te analyseren overeenkomstig de normen van de Verenigde Naties, met inbegrip van de beste praktijken, de bijdragen van migranten, de algemene economische, sociale en politieke voordelen en uitdagingen van migratie in de landen van herkomst, doorreis en bestemming, alsmede de drijvende krachten achter migratie, met het oog op de vaststelling van gemeenschappelijke strategieën en de maximalisering van de waarde van uitgesplitste migratiegegevens, in coördinatie met bestaande regionale en subregionale mechanismen
 7. g) de nationale gegevensverzameling verbeteren door migratiegerelateerde onderwerpen zo vroeg mogelijk in de nationale tellingen te integreren, zoals het geboorteland, het geboorteland van de ouders, het land van burgerschap, het land van verblijf vijf jaar voor de telling, de meest recente aankomstdatum en de reden voor de migratie, om te zorgen voor een tijdige analyse en verspreiding van de resultaten, uitgesplitst en getabelleerd overeenkomstig internationale normen, voor statistische doeleinden
 8. h) enquêtes onder huishoudens, arbeidskrachten en andere enquêtes houden om informatie over de sociale en economische integratie van migranten te verzamelen of standaardmodules voor migratie aan bestaande enquêtes onder huishoudens toe te voegen om de nationale, regionale en internationale vergelijkbaarheid te verbeteren, en de verzamelde gegevens beschikbaar te stellen via openbaar gebruik van statistische microgegevensbestanden
 9. i) de samenwerking tussen de nationale eenheden die verantwoordelijk zijn voor migratiegegevens en de nationale bureaus voor de statistiek versterken om statistieken over migratie te produceren, onder meer door gebruik te maken van administratieve bestanden voor statistische doeleinden, zoals grensgegevens, visa, verblijfsvergunningen, bevolkingsregisters en andere relevante bronnen, met inachtneming van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens
 10. j) landenspecifieke migratieprofielen ontwikkelen en gebruiken, die uitgesplitste gegevens bevatten over alle migratierelevante aspecten in een nationale context, met inbegrip van gegevens over de behoeften van de arbeidsmarkt, de vraag naar en beschikbaarheid van vaardigheden, de economische, sociale en milieugevolgen van migratie, de kosten van geldovermakingen, gezondheid, onderwijs, beroep, levensomstandigheden en werkomstandigheden

 

DOELSTELLING 2: Het minimaliseren van de negatieve drivers en structurele factoren die mensen dwingen hun land van herkomst te verlaten.

 

 1. Wij verbinden ons ertoe om gunstige politieke, economische, sociale en milieuomstandigheden te creëren die mensen in staat stellen een vreedzaam, productief en duurzaam leven te leiden in hun eigen land en hun persoonlijke aspiraties te vervullen, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat wanhoop en een verslechterende omgeving hen niet dwingen om elders in hun levensonderhoud te voorzien door middel van illegale migratie. Wij verbinden ons er verder toe te zorgen voor een tijdige en volledige uitvoering van de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en voort te bouwen op en te investeren in de uitvoering van andere bestaande kaders, teneinde de algemene impact van het Global Compact te versterken en zo een veilige, ordelijke en regelmatige migratie te vergemakkelijken. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
 2. a) De uitvoering van de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 bevorderen, met inbegrip van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Actieagenda van Addis Abeba, en de verbintenis om de verste achterblijvers als eerste te bereiken, alsook de Overeenkomst van Parijs4 en het Sendai-kader voor rampenpreventie 2015-2030.
 3. b) investeren in programma’s die de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling door de staten bespoedigen, met als doel een einde te maken aan de negatieve factoren en structurele factoren die mensen ertoe dwingen hun land van herkomst te verlaten, onder meer door armoedebestrijding, voedselzekerheid, gezondheid en sanitaire voorzieningen, onderwijs, inclusieve economische groei, infrastructuur, stedelijke en plattelandsontwikkeling, het scheppen van werkgelegenheid en fatsoenlijk werk, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes, veerkracht en risicobeperking bij rampen, beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, aanpak van de sociaaleconomische gevolgen van alle vormen van geweld, non-discriminatie, rechtsstaat en goed bestuur, toegang tot de rechter en bescherming van de mensenrechten, alsmede het creëren en in stand houden van vreedzame en inclusieve samenlevingen met doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen
 4. c) mechanismen in te stellen of te versterken om de ontwikkeling van risico’s en bedreigingen die migratiebewegingen in gang kunnen zetten of kunnen beïnvloeden, vroegtijdigewaarschuwingssystemen te versterken, noodprocedures en -instrumenten te ontwikkelen, noodoperaties op gang te brengen en herstel na een noodsituatie te ondersteunen, in nauwe samenwerking met en met de steun van andere staten, relevante nationale en lokale autoriteiten, nationale mensenrechteninstellingen en het maatschappelijk middenveld
 5. d) investeren in duurzame ontwikkeling op lokaal en nationaal niveau in alle regio’s, zodat alle mensen hun leven kunnen verbeteren en aan hun aspiraties kunnen voldoen, door duurzame, inclusieve en duurzame economische groei te bevorderen, onder meer door middel van particuliere en buitenlandse directe investeringen en handelspreferenties, om gunstige voorwaarden te scheppen die gemeenschappen en individuen in staat stellen om de kansen in hun eigen land te benutten en duurzame ontwikkeling te bevorderen
 6. e) investeren in de ontwikkeling van menselijk kapitaal door het bevorderen van ondernemerschap, onderwijs, beroepsopleiding en programma’s en partnerschappen voor de ontwikkeling van vaardigheden, het scheppen van productieve werkgelegenheid, in overeenstemming met de behoeften van de arbeidsmarkt en in samenwerking met de particuliere sector en de vakbonden, teneinde de jeugdwerkloosheid terug te dringen, braindrain te voorkomen en de braindrain in de landen van herkomst te optimaliseren en het demografisch dividend te benutten
 7. f) de samenwerking tussen humanitaire en ontwikkelingsactoren te versterken, onder meer door het bevorderen van gezamenlijke analyses, multidonorbenaderingen en meerjarige financieringscycli, teneinde langetermijnmaatregelen en resultaten te ontwikkelen die de eerbiediging van de rechten van de betrokkenen, de veerkracht en het vermogen van de bevolking om het hoofd boven water te houden, alsmede de economische en sociale zelfredzaamheid van de bevolking waarborgen, en door ervoor te zorgen dat bij deze inspanningen rekening wordt gehouden met migratie
 8. g) rekening houden met migranten bij de voorbereiding op en de reactie op noodsituaties op nationaal niveau, onder meer door rekening te houden met relevante aanbevelingen van door de staat geleide raadplegingsprocessen, zoals de richtsnoeren ter bescherming van migranten in landen die te maken hebben met conflicten of natuurrampen (MICICIC-richtsnoeren) Natuurrampen, de negatieve gevolgen van klimaatverandering en aantasting van het milieu
 9. h) de gezamenlijke analyse en uitwisseling van informatie versterken om migratiebewegingen, zoals die welke het gevolg kunnen zijn van plotselinge en langzame natuurrampen, de negatieve gevolgen van klimaatverandering, aantasting van het milieu en andere precaire situaties, beter in kaart te brengen, te begrijpen, te voorspellen en aan te pakken, en tegelijkertijd te zorgen voor de effectieve eerbiediging, bescherming en naleving van de mensenrechten van alle migranten
 10. i) strategieën te ontwikkelen voor aanpassing en veerkracht aan plotselinge en traag optredende natuurrampen, de negatieve effecten van klimaatverandering en aantasting van het milieu, zoals woestijnvorming, bodemaantasting, droogte en stijging van de zeespiegel, rekening houdend met de mogelijke gevolgen voor de migratie, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat aanpassing in het land van herkomst een prioriteit is
 11. j) Verplaatsingsoverwegingen integreren in de voorbereiding op een ramp

 

DOELSTELLING 3: Verstrek nauwkeurige en tijdige informatie in alle stadia van de migratie

 

 1. Wij verbinden ons ertoe onze inspanningen op te voeren om in alle stadia van de migratie nauwkeurige, tijdige, toegankelijke en transparante informatie over migratiegerelateerde aspecten te verstrekken, beschikbaar te stellen en te verspreiden voor en tussen staten, gemeenschappen en migranten. Voorts verbinden wij ons ertoe deze informatie te gebruiken om een migratiebeleid te ontwikkelen dat alle betrokken actoren een hoge mate van voorspelbaarheid en zekerheid biedt. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende actiesa) Een gecentraliseerde en publiek toegankelijke nationale website lanceren en publiceren om informatie beschikbaar te stellen over reguliere migratiemogelijkheden, zoals over landenspecifieke immigratiewetten en -beleid, visumvereisten, aanvraagformaliteiten, leges en conversiecriteria, vereisten inzake werkvergunningen, vereisten inzake beroepskwalificaties, beoordeling van geloofsbrieven en gelijkwaardigheid, opleidings- en studiemogelijkheden, en kosten en voorwaarden voor levensonderhoud, teneinde de beslissingen van migranten te informeren.
  b) bevordering en verbetering van systematische bilaterale, regionale en internationale samenwerking en dialoog met het oog op de uitwisseling van informatie over migratiegerelateerde tendensen, onder meer via gezamenlijke gegevensbanken, onlineplatforms, internationale opleidingscentra en verbindingsnetwerken, met inachtneming van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens
  c) open en toegankelijke informatiepunten langs relevante migratieroutes op te zetten die migranten kunnen doorverwijzen naar kindergevoelige en gendergevoelige ondersteuning en begeleiding, mogelijkheden bieden voor communicatie met consulaire vertegenwoordigers van het land van herkomst, en relevante informatie beschikbaar stellen, onder meer over mensenrechten en fundamentele vrijheden, passende bescherming en bijstand, mogelijkheden en trajecten voor regelmatige migratie en mogelijkheden voor terugkeer, in een taal die de betrokkene begrijpt
  d) nieuwkomers gerichte, genderbewuste, kindergevoelige, toegankelijke en volledige informatie en juridische begeleiding te bieden over hun rechten en plichten, onder meer over de naleving van nationale en lokale wetgeving, het verkrijgen van werk- en verblijfsvergunningen, statusaanpassingen, registratie bij de autoriteiten, toegang tot de rechter om klachten over schendingen van rechten in te dienen, alsook over de toegang tot basisdiensten
  e) meertalige, genderbewuste en empirisch onderbouwde informatiecampagnes te bevorderen en bewustmakingsevenementen en trainingen voorafgaand aan het vertrek te organiseren in de landen van herkomst, in samenwerking met lokale autoriteiten, consulaire en diplomatieke missies, de particuliere sector, de academische wereld, migranten- en diaspora-organisaties en het maatschappelijk middenveld, om veilige, ordelijke en regelmatige migratie te bevorderen en de risico’s van illegale en onveilige migratie te benadrukken

 

DOELSTELLING 4: Ervoor zorgen dat alle migranten over een bewijs van wettelijke identiteit en adequate documentatie beschikken.

 

 1. Wij verbinden ons ertoe het recht van alle individuen op een wettelijke identiteit te vervullen door al onze onderdanen te voorzien van een bewijs van nationaliteit en relevante documenten, zodat de nationale en lokale autoriteiten de wettelijke identiteit van een migrant kunnen vaststellen bij binnenkomst, tijdens het verblijf en bij terugkeer, en te zorgen voor effectieve migratieprocedures, efficiënte dienstverlening en meer openbare veiligheid. Wij verbinden ons er verder toe om er door middel van passende maatregelen voor te zorgen dat migranten in alle stadia van de migratie adequate documenten en documenten van de burgerlijke stand, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, krijgen, als middel om migranten in staat te stellen hun mensenrechten effectief uit te oefenen. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) De systemen voor de burgerlijke stand verbeteren, met bijzondere aandacht voor het bereiken van niet-geregistreerde personen en onze onderdanen die in andere landen verblijven, onder meer door relevante identiteits- en kadastrale documenten te verstrekken, de capaciteiten te versterken en te investeren in oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, met inachtneming van het recht op privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens 11
  b) de reisdocumenten harmoniseren overeenkomstig de specificaties van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie om de interoperabele en universele erkenning van reisdocumenten te vergemakkelijken, alsmede om identiteitsfraude en vervalsing van documenten te bestrijden, onder meer door te investeren in digitalisering, en de mechanismen voor de uitwisseling van biometrische gegevens te versterken, met inachtneming van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens
  c) te zorgen voor adequate, tijdige, betrouwbare en toegankelijke consulaire documentatie voor onze onderdanen die in andere landen verblijven, met inbegrip van identiteits- en reisdocumenten, door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie en door gebruik te maken van community outreach, met name in afgelegen gebieden
  d) de toegang tot persoonlijke documenten, zoals paspoorten en visa, te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de relevante regelgeving en criteria voor het verkrijgen van dergelijke documenten niet-discriminerend zijn, door middel van een genderbewuste en leeftijdsbewuste evaluatie om te voorkomen dat het risico van kwetsbaarheid gedurende de migratiecyclus toeneemt
  e) maatregelen versterken om staatloosheid terug te dringen, onder meer door de geboorten van migranten te registreren, ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen hun nationaliteit gelijkelijk aan hun kinderen kunnen toekennen, en de nationaliteit te verlenen aan kinderen die op het grondgebied van een andere staat zijn geboren, met name in situaties waarin een kind anders staatloos zou zijn, met volledige eerbiediging van het mensenrecht op een nationaliteit en in overeenstemming met de nationale wetgeving f) de vereisten voor het aantonen van de nationaliteit in dienstverleningscentra herzien en herzien om ervoor te zorgen dat migranten zonder bewijs van nationaliteit of wettelijke identiteit niet worden uitgesloten van toegang tot basisdiensten en hun mensenrechten worden ontzegd
  g) voortbouwen op bestaande praktijken op lokaal niveau die de deelname aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken, zoals interactie met de autoriteiten en toegang tot relevante diensten, door de afgifte van registratiekaarten aan alle personen die in een gemeente wonen, met inbegrip van migranten, en die fundamentele persoonlijke informatie bevatten, maar die geen recht geven op burgerschap of verblijf

 

DOELSTELLING 5: Verbeteren van de beschikbaarheid en flexibiliteit van trajecten voor reguliere migratie

 

 1. Wij verbinden ons ertoe de mogelijkheden en trajecten voor reguliere migratie aan te passen op een manier die de arbeidsmobiliteit en fatsoenlijk werk vergemakkelijkt en de demografische en arbeidsmarktrealiteit weerspiegelt, de onderwijsmogelijkheden optimaliseert, het recht op gezinsleven in stand houdt en tegemoetkomt aan de behoeften van migranten in een kwetsbare situatie, teneinde de beschikbaarheid van trajecten voor veilige, ordelijke en reguliere migratie uit te breiden en te diversifiëren. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Ontwikkeling van bilaterale, regionale en multilaterale overeenkomsten inzake arbeidsmobiliteit op basis van mensenrechten en genderresponsieve bilaterale, regionale en multilaterale overeenkomsten inzake arbeidsmobiliteit met sectorspecifieke standaardarbeidsvoorwaarden in samenwerking met relevante belanghebbenden, op basis van relevante ILO-normen, richtlijnen en beginselen, in overeenstemming met de internationale mensenrechten en arbeidswetgeving
  b) de regionale en interregionale arbeidsmobiliteit te vergemakkelijken door middel van internationale en bilaterale samenwerkingsovereenkomsten, zoals vrij verkeer, visumliberalisering of meervoudige visa, en samenwerkingskaders voor arbeidsmobiliteit, in overeenstemming met de nationale prioriteiten, de behoeften van de lokale markt en het aanbod van vaardigheden
  c) de bestaande opties en trajecten voor reguliere migratie te evalueren en te herzien, teneinde de afstemming van vaardigheden op de arbeidsmarkten te optimaliseren, de demografische realiteit en de uitdagingen en kansen op het gebied van ontwikkeling aan te pakken, in overeenstemming met de lokale en nationale behoeften van de arbeidsmarkt en het aanbod van vaardigheden, in overleg met de particuliere sector en andere relevante belanghebbenden
  d) flexibele, op rechten gebaseerde en genderspecifieke arbeidsmobiliteitsprogramma’s voor migranten ontwikkelen, in overeenstemming met de behoeften van de lokale en nationale arbeidsmarkt en het aanbod van vaardigheden op alle vaardigheidsniveaus, met inbegrip van tijdelijke, seizoensgebonden, circulaire en versnelde programma’s op het gebied van arbeidstekorten, door te voorzien in flexibele, converteerbare en niet-discriminerende visa en vergunningsopties, zoals voor permanent en tijdelijk werk, studie voor meerdere personen, bedrijven, bezoeken, investeringen en ondernemerschap
  e) een doeltreffende afstemming van de vaardigheden in de nationale economie bevorderen door de lokale autoriteiten en andere relevante belanghebbenden, met name de particuliere sector en de vakbonden, te betrekken bij de analyse van de lokale arbeidsmarkt, de vaststelling van lacunes in vaardigheden, de vaststelling van de vereiste vaardigheidsprofielen en de evaluatie van de doeltreffendheid van het arbeidsmigratiebeleid, teneinde ervoor te zorgen dat de arbeidsmarktresponsieve contractuele arbeidsmobiliteit via regelmatige trajecten verloopt
  f) efficiënte en doeltreffende programma’s voor het op elkaar afstemmen van vaardigheden te bevorderen door de termijnen voor de verwerking van visa en vergunningen voor standaardwerkvergunningen te verkorten en door versnelde en vereenvoudigde visum- en vergunningsprocedures aan te bieden aan werkgevers met een staat van dienst op het gebied van de naleving van de voorschriften
  g) het ontwikkelen of voortbouwen op bestaande nationale en regionale praktijken voor toelating en verblijf van passende duur op basis van mededogen, humanitaire of andere overwegingen voor migranten die hun land van herkomst moeten verlaten als gevolg van plotselinge natuurrampen en andere onzekere situaties, zoals het verstrekken van humanitaire visa, particuliere sponsoring, toegang tot onderwijs voor kinderen en tijdelijke werkvergunningen, terwijl aanpassing in of terugkeer naar hun land van herkomst niet mogelijk is
  h) samen te werken om oplossingen te vinden, te ontwikkelen en te versterken voor migranten die hun land van herkomst moeten verlaten als gevolg van trage natuurrampen, de negatieve gevolgen van de klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu, zoals woestijnvorming, bodemaantasting, droogte en stijging van de zeespiegel, onder meer door het uitwerken van geplande verplaatsingen en visumopties, in gevallen waarin aanpassing in of terugkeer naar hun land van herkomst niet mogelijk is
  i) de toegang tot procedures voor gezinshereniging voor migranten op alle vaardigheidsniveaus vergemakkelijken door middel van passende maatregelen die de verwezenlijking van het recht op gezinsleven en het belang van het kind bevorderen, onder meer door de toepasselijke vereisten, zoals inzake inkomen, talenkennis, duur van het verblijf, werkvergunning en toegang tot sociale zekerheid en diensten, te herzien en te herzien
  j) de beschikbare opties voor academische mobiliteit uit te breiden, onder meer door middel van bilaterale en multilaterale overeenkomsten die academische uitwisselingen vergemakkelijken, zoals beurzen voor studenten en academici, gasthoogleraren, gezamenlijke opleidingsprogramma’s en internationale onderzoeksmogelijkheden, in samenwerking met academische instellingen en andere relevante belanghebbenden

 

DOELSTELLING 6: Eerlijke en ethische aanwerving te vergemakkelijken en voorwaarden te waarborgen die fatsoenlijk werk garanderen

 

 1. Wij verbinden ons ertoe de bestaande aanwervingsmechanismen te herzien om te garanderen dat ze eerlijk en ethisch verantwoord zijn, en om alle migrerende werknemers te beschermen tegen alle vormen van uitbuiting en misbruik, teneinde fatsoenlijk werk te garanderen en de sociaaleconomische bijdrage van migranten in hun land van herkomst en bestemming te maximaliseren. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Bevorderen van de ondertekening, ratificatie, toetreding en implementatie van relevante internationale instrumenten met betrekking tot internationale arbeidsmigratie, arbeidsrechten, fatsoenlijk werk en gedwongen arbeid
  b) voort te bouwen op het werk van bestaande bilaterale, subregionale en regionale platforms die belemmeringen en beste praktijken op het gebied van arbeidsmobiliteit hebben overwonnen, door de interregionale dialoog te vergemakkelijken om deze kennis te delen en de volledige eerbiediging van de mensenrechten en arbeidsrechten van migrerende werknemers op alle vaardigheidsniveaus te bevorderen, ook van migrerende huishoudelijk personeel
  c) de regelgeving inzake openbare en particuliere wervingsbureaus te verbeteren om deze in overeenstemming te brengen met de internationale richtsnoeren en beste praktijken, recruiters en werkgevers te verbieden wervingskosten of aanverwante kosten aan migrerende werknemers in rekening te brengen of te verschuiven om schuldslavernij, uitbuiting en dwangarbeid te voorkomen, onder meer door verplichte, afdwingbare mechanismen voor effectieve regulering van en toezicht op de wervingsindustrie in te stellen
  d) partnerschappen aan te gaan met alle relevante belanghebbenden, met inbegrip van werkgevers, migrantenorganisaties en vakbonden, om ervoor te zorgen dat migrerende werknemers schriftelijke contracten krijgen en op de hoogte worden gebracht van de bepalingen in die contracten, de regels met betrekking tot internationale arbeidsbemiddeling en werkgelegenheid in het land van bestemming, hun rechten en plichten, alsook over hoe ze toegang kunnen krijgen tot effectieve klachten- en verhaalmechanismen, in een taal die ze begrijpen
  e) nationale wetten uitvaardigen en uitvoeren die schendingen van mensenrechten en arbeidsrechten bestraffen, met name in gevallen van dwangarbeid en kinderarbeid, en samenwerken met de particuliere sector, met inbegrip van werkgevers, rekruteerders, onderaannemers en leveranciers, om partnerschappen op te bouwen die de voorwaarden voor fatsoenlijk werk bevorderen, misbruik en uitbuiting voorkomen en ervoor zorgen dat de rollen en verantwoordelijkheden binnen de rekruterings- en arbeidsprocessen duidelijk worden omschreven, waardoor de transparantie van de toeleveringsketen wordt verbeterd
  f) de handhaving van eerlijke en ethische aanwervings- en fatsoenlijke arbeidsnormen en -beleid te versterken door de arbeidsinspecteurs en andere autoriteiten beter in staat te stellen beter toezicht te houden op rekruteerders, werkgevers en dienstverleners in alle sectoren en ervoor te zorgen dat de internationale mensenrechten en arbeidswetgeving worden nageleefd om alle vormen van uitbuiting, slavernij, dienstbaarheid en gedwongen, verplichte of kinderarbeid te voorkomen
  g) Ontwikkeling en versterking van arbeidsmigratie en eerlijke en ethische aanwervingsprocedures die migranten in staat stellen van werkgever te veranderen en de voorwaarden of de duur van hun verblijf met minimale administratieve lasten te wijzigen, en tegelijkertijd meer mogelijkheden voor fatsoenlijk werk en eerbiediging van de internationale mensenrechten en arbeidsrecht te bevorderen
  h) maatregelen te nemen die de inbeslagname of het buitencontractuele behoud van arbeidscontracten en reis- of identiteitsdocumenten van migranten verbieden om misbruik, alle vormen van uitbuiting, gedwongen, verplichte en kinderarbeid, afpersing en andere situaties van afhankelijkheid te voorkomen en migranten in staat te stellen hun mensenrechten volledig uit te oefenen
  i) migrerende werknemers die betaalde en contractuele arbeid verrichten, dezelfde arbeidsrechten en -bescherming bieden als alle werknemers in de desbetreffende sector, zoals het recht op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden, gelijke beloning voor werk van gelijke waarde, vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging, en het hoogst haalbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid, onder meer via loonbeschermingsmechanismen, sociale dialoog en lidmaatschap van vakbonden
  j) ervoor zorgen dat migranten die in de informele economie werken, veilige toegang hebben tot effectieve meldings-, klachten- en verhaalmechanismen in gevallen van uitbuiting, misbruik of schending van hun rechten op de werkplek, op een manier die de kwetsbaarheid van migranten die dergelijke incidenten aan de kaak stellen niet vergroot en hen in staat stelt deel te nemen aan de respectieve juridische procedures in het land van herkomst of bestemming 14
  k) de relevante nationale arbeidswetgeving, werkgelegenheidsbeleid en -programma’s te herzien om ervoor te zorgen dat daarin rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en bijdragen van vrouwelijke migrerende werknemers, met name op het gebied van huishoudelijk werk en laaggeschoolde beroepen, en specifieke maatregelen te nemen om alle vormen van uitbuiting en misbruik, met inbegrip van seksueel en gendergerelateerd geweld, te voorkomen, te melden, aan te pakken en doeltreffend te verhelpen, als basis voor de bevordering van een genderbewust beleid inzake arbeidsmobiliteit
  l) nationale beleidsmaatregelen en programma’s met betrekking tot internationale arbeidsmobiliteit te ontwikkelen en te verbeteren, onder meer door rekening te houden met de relevante aanbevelingen van de algemene beginselen en operationele richtsnoeren van de IAO voor eerlijke aanwerving, de richtsnoeren van de Verenigde Naties voor het bedrijfsleven en de mensenrechten, en het internationale systeem voor de integratie van de aanwerving van IOM (IRIS)

 

DOELSTELLING 7: Aanpakken en verminderen van kwetsbaarheden in migratie

 

 1. Wij verbinden ons ertoe in te spelen op de behoeften van migranten die te maken krijgen met kwetsbare situaties die kunnen voortvloeien uit de omstandigheden waarin zij reizen of de omstandigheden waarmee zij in de landen van herkomst, doorreis en bestemming worden geconfronteerd, door hen bij te staan en hun mensenrechten te beschermen, overeenkomstig onze verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht. Voorts verbinden wij ons ertoe te allen tijde de belangen van het kind zo goed mogelijk te behartigen, als eerste aandachtspunt in situaties waarin het om kinderen gaat, en een genderresponsieve benadering toe te passen bij het aanpakken van kwetsbaarheden, ook bij reacties op gemengde bewegingen. Om dit engagement te realiseren, putten we uit de volgende acties:
  a) Herziening van relevante beleidsmaatregelen en praktijken om ervoor te zorgen dat deze niet leiden tot het creëren, verergeren of onbedoeld vergroten van de kwetsbaarheid van migranten, onder meer door toepassing van een op mensenrechten gebaseerde, op geslacht en handicap gebaseerde, en een leeftijds- en kindergevoelige aanpak.
  b) een alomvattend beleid uit te stippelen en partnerschappen te ontwikkelen die migranten in een kwetsbare situatie, ongeacht hun migratiestatus, de nodige ondersteuning bieden in alle fasen van de migratie, door middel van identificatie en bijstand, alsmede bescherming van hun mensenrechten, in het bijzonder in gevallen die verband houden met vrouwen die risico lopen, kinderen, met name niet-begeleide of van hun gezin gescheiden kinderen, leden van etnische en religieuze minderheden, slachtoffers van geweld, met inbegrip van seksueel en gendergerelateerd geweld, ouderen, personen met een handicap, personen die op enigerlei wijze worden gediscrimineerd, inheemse volkeren, werknemers die worden geconfronteerd met uitbuiting en misbruik, huishoudelijk personeel, slachtoffers van mensenhandel en migranten die het slachtoffer zijn van uitbuiting en misbruik in de context van migrantensmokkel
  c) een genderspecifiek migratiebeleid ontwikkelen om in te spelen op de specifieke behoeften en kwetsbaarheden van migrantenvrouwen, -meisjes en -jongens, waaronder bijstand, gezondheidszorg, psychologische en andere adviesdiensten, alsmede toegang tot de rechter en doeltreffende rechtsmiddelen, met name in gevallen van seksueel en gendergerelateerd geweld, misbruik en uitbuiting
  d) de relevante bestaande arbeidswetgeving en arbeidsomstandigheden te herzien om de kwetsbaarheid en het misbruik van migrerende werknemers op alle vaardigheidsniveaus, met inbegrip van huishoudelijk personeel en werknemers in de informele economie, vast te stellen en doeltreffend aan te pakken, in samenwerking met de relevante belanghebbenden, met name de particuliere sector
  e) rekening te houden met migrantenkinderen in de nationale kinderbeschermingssystemen door degelijke procedures voor de bescherming van migrantenkinderen vast te stellen in relevante wetgevende, administratieve en gerechtelijke procedures en beslissingen, alsook in alle migratiebeleid en -programma’s die gevolgen hebben voor kinderen, met inbegrip van consulaire beschermingsmaatregelen en -diensten, en in grensoverschrijdende samenwerkingskaders, teneinde ervoor te zorgen dat de belangen van het kind op passende wijze worden geïntegreerd, consistent worden geïnterpreteerd en toegepast in coördinatie en samenwerking met kinderbeschermingsautoriteiten
  f) niet-begeleide en gescheiden kinderen in alle fasen van de migratie te beschermen door de invoering van gespecialiseerde procedures voor identificatie, doorverwijzing, verzorging en gezinshereniging, en toegang te verlenen tot gezondheidszorg, met inbegrip van geestelijke gezondheid, onderwijs, rechtsbijstand en het recht om te worden gehoord in administratieve en gerechtelijke procedures, onder meer door snel een bekwame en onpartijdige wettelijke voogd aan te wijzen, als essentiële middelen om hun specifieke kwetsbaarheid en discriminatie aan te pakken, hen te beschermen tegen alle vormen van geweld en toegang te bieden tot duurzame oplossingen die in hun belang zijn
  g) ervoor zorgen dat migranten toegang hebben tot openbare of betaalbare onafhankelijke rechtsbijstand en vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures die hen aangaan, ook tijdens de daarmee verband houdende gerechtelijke of administratieve hoorzittingen, om ervoor te zorgen dat alle migranten, waar ook ter wereld, erkend worden als personen voor de wet en dat de rechtsbedeling onpartijdig en niet-discriminerend is
  h) toegankelijke en doelmatige procedures ontwikkelen die de overgang van de ene status naar de andere vergemakkelijken en migranten informeren over hun rechten en plichten, om te voorkomen dat migranten in het land van bestemming in een illegale status terechtkomen, om de onzekerheid van de status en de daarmee samenhangende kwetsbaarheden te verminderen, en om individuele statusbeoordelingen voor migranten, ook voor degenen die niet meer aan de reguliere status voldoen, mogelijk te maken, zonder angst voor willekeurige uitzetting
  i) voortbouwen op bestaande praktijken om de toegang voor migranten met een onregelmatige status te vergemakkelijken tot een individuele beoordeling die kan leiden tot een regelmatige status, per geval en met duidelijke en transparante criteria, met name in gevallen waarbij kinderen, jongeren en gezinnen betrokken zijn, als optie om de kwetsbaarheid te verminderen, en om ervoor te zorgen dat de staten een betere kennis van de plaatselijke bevolking hebben
  j) specifieke steunmaatregelen toe te passen om ervoor te zorgen dat migranten in crisissituaties in landen van doorreis en bestemming toegang hebben tot consulaire bescherming en humanitaire bijstand, onder meer door grensoverschrijdende en bredere internationale samenwerking te vergemakkelijken en door rekening te houden met migrantenpopulaties bij crisisparaatheid, rampenbestrijding en post-crisismaatregelen
  k) de lokale autoriteiten en relevante belanghebbenden te betrekken bij de identificatie, doorverwijzing en bijstand van migranten in een kwetsbare situatie, onder meer door middel van overeenkomsten met nationale beschermingsinstanties, rechtsbijstand en dienstverleners, alsook door het inzetten van mobiele reactieteams, voor zover deze bestaan
  l) nationale beleidsmaatregelen en programma’s te ontwikkelen om de nationale antwoorden op de behoeften van migranten in kwetsbare situaties te verbeteren, onder meer door rekening te houden met de relevante aanbevelingen van de beginselen en richtsnoeren van de Global Migration Group, ondersteund door praktische richtsnoeren, inzake de bescherming van de mensenrechten van migranten in kwetsbare situaties

 

DOELSTELLING 8: Levens redden en gecoördineerde internationale inspanningen inzake vermiste migranten tot stand brengen

 

 1. Wij verbinden ons ertoe internationaal samen te werken om levens te redden en te voorkomen dat migrantensterfte en verwondingen oplopen door middel van individuele of gezamenlijke zoek- en reddingsoperaties, gestandaardiseerde verzameling en uitwisseling van relevante informatie, waarbij wij de collectieve verantwoordelijkheid op ons nemen om het leven van alle migranten te beschermen, in overeenstemming met het internationale recht. We verbinden ons er verder toe om degenen die zijn overleden of vermist, te identificeren en om de communicatie met de getroffen families te vergemakkelijken. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Procedures en overeenkomsten ontwikkelen over het opsporen en redden van migranten, met als voornaamste doel het recht op leven van migranten te beschermen, waarbij het verbod op collectieve uitzetting wordt gehandhaafd, een eerlijke rechtsgang en individuele beoordelingen worden gegarandeerd, de opvang- en hulpverleningscapaciteit wordt verbeterd en ervoor wordt gezorgd dat het verlenen van bijstand van uitsluitend humanitaire aard aan migranten niet als onwettig wordt beschouwd.
  b) de effecten van het migratiebeleid en de migratiewetgeving te evalueren om ervoor te zorgen dat deze het risico dat migranten vermist worden niet vergroten of creëren, onder meer door gevaarlijke doorgangsroutes voor migranten vast te stellen, door samen te werken met andere staten en relevante belanghebbenden en internationale organisaties om contextuele risico’s vast te stellen en mechanismen op te zetten om dergelijke situaties te voorkomen en erop te reageren, met bijzondere aandacht voor migrantenkinderen, met name niet-begeleide of gescheiden kinderen
  c) migranten in staat te stellen onverwijld met hun familie te communiceren om hen ervan in kennis te stellen dat zij in leven zijn door de toegang tot communicatiemiddelen langs de routes en op de plaats van bestemming te vergemakkelijken, ook in detentiecentra, alsmede toegang tot consulaire missies, plaatselijke autoriteiten en organisaties die bijstand kunnen verlenen bij familiecontacten, met name in het geval van niet-begeleide of gescheiden migrantenkinderen en adolescenten
  d) transnationale coördinatiekanalen op te zetten, onder meer via consulaire samenwerking, en contactpunten aan te wijzen voor gezinnen die op zoek zijn naar vermiste migranten, via welke gezinnen op de hoogte kunnen worden gehouden van de status van het onderzoek en andere relevante informatie kunnen verkrijgen, met inachtneming van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens
  e) verzamelen, centraliseren en systematiseren van gegevens over lijken en zorgen voor traceerbaarheid na begraving, overeenkomstig internationaal aanvaarde forensische normen, en zorgen voor coördinatiekanalen op transnationaal niveau om de identificatie en de verstrekking van informatie aan gezinnen te vergemakkelijken
  f) alles in het werk stellen, ook via internationale samenwerking, om de stoffelijke resten van overleden migranten naar hun land van herkomst terug te halen, te identificeren en te repatriëren, met inachtneming van de wensen van rouwende families, en, in het geval van niet-geïdentificeerde personen, de identificatie en het daaropvolgende herstel van de stoffelijke resten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de resten van overleden migranten op een waardige, respectvolle en correcte manier worden behandeld

 

DOELSTELLING 9: De transnationale respons op de smokkel van migranten versterken

 

 1. Wij verbinden ons ertoe de gezamenlijke inspanningen ter voorkoming en bestrijding van migrantensmokkel op te voeren door de capaciteiten en de internationale samenwerking te versterken om de smokkel van migranten te voorkomen, te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen, teneinde een einde te maken aan de straffeloosheid van smokkelnetwerken. Voorts verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat migranten niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor het feit dat zij het voorwerp van smokkel zijn geweest, ondanks mogelijke vervolging voor andere schendingen van de nationale wetgeving. Wij verbinden ons er ook toe gesmokkelde migranten te identificeren om hun mensenrechten te beschermen, rekening houdend met de bijzondere behoeften van vrouwen en kinderen, en met name migranten die het slachtoffer zijn van smokkel onder verzwarende omstandigheden te helpen, overeenkomstig het internationale recht. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Bevordering van de ratificatie, toetreding en tenuitvoerlegging van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (UNTOC)
  b) gebruik te maken van transnationale, regionale en bilaterale mechanismen voor de uitwisseling van relevante informatie en inlichtingen over smokkelroutes, modus operandi en financiële transacties van smokkelnetwerken, kwetsbaarheid van gesmokkelde migranten en andere gegevens om de smokkelnetwerken te ontmantelen en gezamenlijke reacties te versterken
  c) gender- en kindergevoelige samenwerkingsprotocollen langs migratieroutes te ontwikkelen waarin stapsgewijze maatregelen worden geschetst om gesmokkelde migranten adequaat te identificeren en bij te staan, in overeenstemming met het internationale recht, en om grensoverschrijdende rechtshandhaving en samenwerking op het gebied van inlichtingenwerk te vergemakkelijken, teneinde een einde te maken aan de straffeloosheid van migrantensmokkelaars en illegale migratie te voorkomen, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van mensensmokkel volledig in overeenstemming zijn met de mensenrechten
  d) wetgevings- en andere maatregelen te nemen die nodig kunnen zijn om het smokkelen van migranten strafbaar te stellen, wanneer dit opzettelijk en met het oog op het verkrijgen, direct of indirect, van financieel of ander materieel voordeel voor de smokkelaar, en strengere straffen in te voeren voor het smokkelen van migranten onder verzwarende omstandigheden, in overeenstemming met het internationale recht
  e) relevante beleidsmaatregelen en procedures te ontwerpen, te herzien of te wijzigen om een onderscheid te maken tussen het smokkelen van migranten en mensenhandel door gebruik te maken van de juiste definities en door duidelijke antwoorden te geven op deze afzonderlijke misdrijven, en tegelijkertijd te erkennen dat gesmokkelde migranten ook het slachtoffer kunnen worden van mensenhandel en dus passende bescherming en bijstand behoeven
  f) maatregelen nemen om de smokkel van migranten langs de migratiecyclus te voorkomen, in partnerschap met andere staten en relevante belanghebbenden, onder meer door samen te werken op het gebied van ontwikkeling, publieksvoorlichting, justitie en opleiding en technische capaciteitsopbouw op nationaal en lokaal niveau, met bijzondere aandacht voor geografische gebieden waar illegale migratie systematisch vandaan komt

 

DOELSTELLING 10: Voorkomen, bestrijden en uitroeien van mensenhandel in het kader van internationale migratie

 

 1. Wij verbinden ons ertoe wetgevende of andere maatregelen te nemen om mensenhandel in het kader van internationale migratie te voorkomen, te bestrijden en uit te roeien door de capaciteiten en de internationale samenwerking te versterken om mensenhandel te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen, de vraag te ontmoedigen die uitbuiting in de hand werkt die tot mensenhandel leidt, en een einde te maken aan de straffeloosheid van mensenhandelnetwerken. Voorts verbinden wij ons ertoe de identificatie en bescherming van en de bijstand aan migranten die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel te verbeteren, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Bevordering, ratificatie, toetreding en tenuitvoerlegging van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (UNTOC).
  b) de uitvoering van het Wereldactieplan ter bestrijding van mensenhandel te bevorderen en rekening te houden met de relevante aanbevelingen van het UNODC-hulpmiddel ter bestrijding van mensenhandel en andere relevante UNODC-documenten bij de ontwikkeling en uitvoering van nationaal en regionaal beleid en maatregelen in verband met mensenhandel
  c) toezicht te houden op illegale migratieroutes die door mensensmokkelnetwerken kunnen worden geëxploiteerd om gesmokkelde of illegale migranten te rekruteren en tot slachtoffer te maken, teneinde de samenwerking op bilateraal, regionaal en transregionaal niveau te versterken op het gebied van preventie, onderzoek en vervolging van daders, alsmede op het gebied van de identificatie van en bescherming en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel
  d) relevante informatie en inlichtingen uitwisselen via transnationale en regionale mechanismen, onder meer over de modus operandi, economische modellen en omstandigheden die de netwerken voor mensenhandel aansturen, de samenwerking tussen alle relevante actoren, met inbegrip van financiële inlichtingeneenheden, regelgevers en financiële instellingen, versterken om de financiële stromen in verband met mensenhandel op te sporen en te verstoren, en de justitiële samenwerking en handhaving te verbeteren met als doel de verantwoordingsplicht te waarborgen en een einde te maken aan de straffeloosheid
  e) maatregelen toe te passen om de bijzondere kwetsbaarheid aan te pakken van vrouwen, mannen, meisjes en jongens, ongeacht hun migratiestatus, die het slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van mensenhandel en andere vormen van uitbuiting, door de toegang tot de rechter te vergemakkelijken en veilig te rapporteren zonder angst voor detentie, uitzetting of bestraffing, met bijzondere aandacht voor preventie, identificatie, passende bescherming en bijstand, en specifieke vormen van misbruik en uitbuiting aan te pakken
  f) ervoor zorgen dat de definities van mensenhandel in de wetgeving, het migratiebeleid, de planning en de gerechtelijke vervolging in overeenstemming zijn met het internationale recht, teneinde een onderscheid te maken tussen mensenhandel en migrantensmokkel
  g) de wetgeving en de relevante procedures te versterken om de vervolging van mensenhandelaars te verbeteren, te voorkomen dat migranten die het slachtoffer zijn van mensenhandel voor met mensenhandel verband houdende misdrijven strafbaar worden gesteld, en ervoor te zorgen dat het slachtoffer passende bescherming en bijstand krijgt, zonder afhankelijk te zijn van samenwerking met de autoriteiten tegen vermoedelijke mensenhandelaars
  h) migranten die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, bescherming en bijstand bieden, zoals maatregelen voor fysiek, psychologisch en sociaal herstel, en maatregelen die hen in staat stellen om tijdelijk of permanent in het land van bestemming te blijven, in passende gevallen, de toegang van slachtoffers tot de rechter te vergemakkelijken, met inbegrip van verhaal en schadeloosstelling, overeenkomstig het internationale recht
  i) nationale en lokale informatiesystemen en opleidingsprogramma’s op te zetten die burgers, werkgevers, ambtenaren en wetshandhavingsfunctionarissen waarschuwen en opleiden, en de capaciteit versterken om tekenen van mensenhandel, zoals gedwongen, verplichte of kinderarbeid, in de landen van herkomst, doorreis en bestemming op te sporen
  j) investeren in bewustmakingscampagnes, in samenwerking met relevante belanghebbenden, voor migranten en potentiële migranten over de risico’s en gevaren van mensenhandel, en hen informatie verstrekken over het voorkomen en melden van mensenhandelactiviteiten

 

DOELSTELLING 11: Grenzen op een geïntegreerde, veilige en gecoördineerde manier beheren

 

 1. Wij verbinden ons ertoe onze nationale grenzen op gecoördineerde wijze te beheren, bilaterale en regionale samenwerking te bevorderen, de veiligheid van staten, gemeenschappen en migranten te waarborgen, veilig en regelmatig grensoverschrijdend verkeer van personen te vergemakkelijken en tegelijkertijd illegale migratie te voorkomen. Voorts verbinden wij ons ertoe een beleid inzake grensbeheer ten uitvoer te leggen dat de nationale soevereiniteit, de rechtsstaat, de verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht, de mensenrechten van alle migranten, ongeacht hun migratiestatus, eerbiedigt, en dat niet-discriminerend, genderbewust en kindergevoelig is. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) De internationale, regionale en interregionale samenwerking op het gebied van grensbeheer verbeteren, rekening houdend met de specifieke situatie van de landen van doorreis, met betrekking tot een goede identificatie, tijdige en efficiënte doorverwijzing, bijstand en passende bescherming van migranten in kwetsbare situaties aan of nabij de internationale grenzen, in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving, door de invoering van een integrale aanpak van de overheid, de uitvoering van gezamenlijke grensoverschrijdende opleidingen en de bevordering van maatregelen voor capaciteitsopbouw.
  b) passende structuren en mechanismen voor een doeltreffend geïntegreerd grensbeheer tot stand te brengen door te zorgen voor alomvattende en efficiënte procedures voor grensoverschrijding, onder meer door middel van een voorafgaande screening van binnenkomende personen, de voorafgaande melding door vervoerders van passagiers en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie, met inachtneming van het beginsel van non-discriminatie, het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens
  c) de relevante nationale procedures voor grensdoorlichting, individuele beoordeling en ondervraging herzien en herzien om ervoor te zorgen dat alle migranten aan de internationale grenzen naar behoren worden behandeld in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving, onder meer door samenwerking met de nationale mensenrechteninstellingen en andere relevante belanghebbenden
  d) technische samenwerkingsovereenkomsten te ontwikkelen die staten in staat stellen activa, uitrusting en andere technische bijstand aan te vragen en aan te bieden ter versterking van het grensbeheer, met name op het gebied van opsporing en redding en andere noodsituaties
  e) ervoor zorgen dat de kinderbeschermingsautoriteiten onmiddellijk worden geïnformeerd en worden belast met de deelname aan procedures voor het bepalen van de belangen van het kind zodra een niet-begeleid of gescheiden kind een internationale grens overschrijdt, overeenkomstig het internationale recht, onder meer door grensbeambten op te leiden in de rechten van het kind en kindergevoelige procedures, zoals procedures die gezinsscheiding en gezinshereniging in geval van scheiding van het gezin voorkomen
  f) Herziening en herziening van relevante wet- en regelgeving om te bepalen of sancties passend zijn om onregelmatige binnenkomst of verblijf aan te pakken en, indien dat het geval is, om ervoor te zorgen dat zij evenredig, billijk, niet-discriminerend en volledig in overeenstemming zijn met een eerlijke rechtsgang en andere verplichtingen uit hoofde van het internationale recht.
  g) de grensoverschrijdende samenwerking tussen buurlanden en andere staten met betrekking tot de behandeling van personen die internationale grenzen overschrijden of willen overschrijden, verbeteren, onder meer door bij het vaststellen van beste praktijken rekening te houden met de relevante aanbevelingen van de door het OHCHR aanbevolen beginselen en richtsnoeren inzake mensenrechten aan internationale grenzen

 

DOELSTELLING 12: de zekerheid en voorspelbaarheid van migratieprocedures voor passende screening, beoordeling en doorverwijzing versterken

 

 1. Wij verbinden ons ertoe de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de migratieprocedures te vergroten door de ontwikkeling en versterking van doeltreffende en op de mensenrechten gebaseerde mechanismen voor een adequate en tijdige screening en individuele beoordeling van alle migranten met het oog op de identificatie en vergemakkelijking van de toegang tot de passende verwijzingsprocedures, in overeenstemming met het internationale recht. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) De transparantie en toegankelijkheid van migratieprocedures vergroten door de vereisten voor toegang, toelating, verblijf, werk, studie of andere activiteiten bekend te maken en technologie in te voeren om de aanvraagprocedures te vereenvoudigen, teneinde onnodige vertragingen en uitgaven voor staten en migranten te voorkomen.
  b) intra- en regio-overschrijdende gespecialiseerde opleidingen op het gebied van mensenrechten en traumaverwerking voor hulpverleners en overheidsfunctionarissen, met inbegrip van wetshandhavingsinstanties, grensbeambten, consulaire vertegenwoordigers en gerechtelijke instanties, te ontwikkelen en te organiseren om de identificatie en doorverwijzing van, alsmede passende bijstand en advies op een cultureel gevoelige wijze te vergemakkelijken en te standaardiseren voor slachtoffers van mensenhandel, migranten in kwetsbare situaties, met inbegrip van kinderen, met name niet-begeleide of gescheiden migranten, en personen die worden getroffen door enige vorm van uitbuiting en misbruik in verband met de smokkel van migranten onder verzwarende omstandigheden
  c) gender- en kindergevoelige verwijzingsmechanismen tot stand te brengen, met inbegrip van verbeterde screeningsmaatregelen en individuele beoordelingen aan de grenzen en op de plaatsen van eerste binnenkomst, door gestandaardiseerde operationele procedures toe te passen die zijn ontwikkeld in samenwerking met lokale autoriteiten, nationale mensenrechteninstellingen, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld
  d) ervoor zorgen dat migrantenkinderen onmiddellijk worden geïdentificeerd op de plaatsen van eerste aankomst in de landen van doorreis en bestemming en, indien zij niet worden begeleid of gescheiden, snel worden doorverwezen naar de kinderbeschermingsautoriteiten en andere relevante diensten, en dat een bevoegde en onpartijdige wettelijke voogd wordt aangesteld, dat de eenheid van het gezin wordt beschermd en dat iedereen die rechtmatig beweert een kind te zijn, als zodanig wordt behandeld, tenzij anders wordt bepaald door middel van een multidisciplinaire, onafhankelijke en kindergevoelige leeftijdsbeoordeling
  e) ervoor zorgen dat, in de context van gemengde bewegingen, relevante informatie over rechten en plichten uit hoofde van de nationale wetgeving en procedures, met inbegrip van de vereisten inzake toegang en verblijf, beschikbare vormen van bescherming, alsook opties voor terugkeer en herintegratie, op passende, tijdige en doeltreffende wijze wordt meegedeeld en toegankelijk is

 

DOELSTELLING 13: Gebruik vreemdelingenbewaring alleen als laatste redmiddel en werk naar alternatieven toe

 

 1. Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat elke aanhouding in het kader van internationale migratie na een behoorlijke rechtsgang, op basis van het recht, de noodzaak, de evenredigheid en individuele beoordelingen, wordt uitgevoerd door bevoegde ambtenaren, en wel gedurende de kortst mogelijke tijd, ongeacht of de aanhouding plaatsvindt op het moment van binnenkomst, tijdens de doorreis of in het kader van een terugkeerprocedure, en ongeacht het soort plaats waar de aanhouding plaatsvindt. Voorts verbinden wij ons ertoe voorrang te geven aan alternatieven voor detentie die niet in overeenstemming zijn met het internationaal recht, en de detentie van migranten te benaderen op basis van de mensenrechten, waarbij detentie alleen als laatste redmiddel wordt gebruikt. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Bestaande relevante mensenrechtenmechanismen gebruiken om het onafhankelijk toezicht op migrantendetentie te verbeteren, ervoor te zorgen dat dit een laatste redmiddel is, dat schendingen van de mensenrechten niet plaatsvinden en dat staten alternatieven voor detentie bevorderen, implementeren en uitbreiden, waarbij zij de voorkeur geven aan niet tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen en gemeenschapsgerichte zorgregelingen, in het bijzonder in het geval van gezinnen en kinderen.
  b) een alomvattende gegevensbank te consolideren voor de verspreiding van beste praktijken op het gebied van op mensenrechten gebaseerde alternatieven voor detentie in de context van internationale migratie, onder meer door regelmatige uitwisselingen en de ontwikkeling van initiatieven op basis van succesvolle praktijken tussen staten en tussen staten en relevante belanghebbenden te vergemakkelijken
  c) de relevante wetgeving, beleidsmaatregelen en praktijken in verband met vreemdelingenbewaring te herzien en te herzien om ervoor te zorgen dat migranten niet willekeurig worden vastgehouden, dat besluiten om migranten vast te houden gebaseerd zijn op de wet, evenredig zijn, een legitiem doel hebben en op individuele basis worden genomen, met volledige inachtneming van een behoorlijke procedure en procedurele waarborgen, en dat vreemdelingenbewaring niet wordt gepromoot als afschrikmiddel of gebruikt als een vorm van wrede, onmenselijke of onterende behandeling van migranten, in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving
  d) alle migranten in landen van doorreis en bestemming die in bewaring worden of kunnen worden gehouden, toegang tot de rechter te bieden, onder meer door de toegang tot gratis of betaalbaar juridisch advies en bijstand van een gekwalificeerde en onafhankelijke advocaat te vergemakkelijken, alsmede toegang tot informatie en het recht op regelmatige herziening van een aanhoudingsbevel
  e) ervoor zorgen dat alle migranten in bewaring worden geïnformeerd over de redenen voor hun detentie, in een taal die zij begrijpen, en de uitoefening van hun rechten vergemakkelijken, onder meer om onverwijld te communiceren met de respectieve consulaire of diplomatieke missies, wettelijke vertegenwoordigers en familieleden, overeenkomstig het internationale recht en de waarborgen voor een behoorlijke rechtsgang
  f) de negatieve en mogelijk blijvende gevolgen van detentie voor migranten te verminderen door een eerlijke rechtsgang en evenredigheid te waarborgen, de fysieke en mentale integriteit te waarborgen en ten minste de toegang tot voedsel, basisgezondheidszorg, juridische oriëntatie en bijstand, informatie en communicatie, alsmede adequate huisvesting, in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving, te waarborgen
  g) ervoor zorgen dat alle overheidsinstanties en particuliere actoren die belast zijn met het beheer van de vreemdelingenbewaring dit doen op een wijze die in overeenstemming is met de mensenrechten en dat zij worden opgeleid op het gebied van non-discriminatie, het voorkomen van willekeurige arrestaties en detentie in het kader van internationale migratie, en aansprakelijk worden gesteld voor schendingen of misbruik van de mensenrechten
  h) de rechten en belangen van het kind te allen tijde te beschermen en te eerbiedigen, ongeacht hun migratiestatus, door te zorgen voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van een reeks haalbare alternatieven voor detentie in niet-vrijheidsberoving, door de voorkeur te geven aan gemeenschapsvoorzieningen die de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg waarborgen en hun recht op gezinsleven en gezinshereniging eerbiedigen, en door te werken aan de beëindiging van de praktijk van detentie van kinderen in de context van internationale migratie

 

DOELSTELLING 14: verbetering van de consulaire bescherming, bijstand en samenwerking tijdens de gehele migratiecyclus

 

 1. Wij verbinden ons ertoe de consulaire bescherming van en bijstand aan onze onderdanen in het buitenland te versterken, alsook de consulaire samenwerking tussen staten om de rechten en belangen van alle migranten te allen tijde beter te beschermen, en voort te bouwen op de functies van consulaire missies om de interactie tussen migranten en de autoriteiten van de landen van herkomst, doorreis en bestemming te verbeteren, in overeenstemming met het internationale recht. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Samenwerken om de consulaire capaciteit op te bouwen, consulaire ambtenaren op te leiden, regelingen te bevorderen voor het collectief verlenen van consulaire diensten in gevallen waarin individuele staten niet over voldoende capaciteit beschikken, onder meer door middel van technische bijstand, en bilaterale of regionale overeenkomsten over diverse aspecten van consulaire samenwerking te ontwikkelen.
  b) het betrokken consulaire en immigratiepersoneel betrekken bij de bestaande mondiale en regionale fora over migratie, teneinde informatie en beste praktijken uit te wisselen over kwesties van wederzijds belang die betrekking hebben op burgers in het buitenland en bij te dragen tot de ontwikkeling van een alomvattend en empirisch onderbouwd migratiebeleid
  c) bilaterale of regionale overeenkomsten te sluiten over consulaire bijstand en vertegenwoordiging op plaatsen waar staten belang hebben bij versterking van effectieve consulaire diensten in verband met migratie, maar geen diplomatieke of consulaire aanwezigheid hebben
  d) de consulaire capaciteiten versterken om onze onderdanen in het buitenland die zich in een kwetsbare positie bevinden, te identificeren, te beschermen en bij te staan, met inbegrip van slachtoffers van schendingen of misbruik van mensenrechten en arbeidsrechten, slachtoffers van misdrijven, slachtoffers van mensenhandel, slachtoffers van mensensmokkel onder verzwarende omstandigheden, en migrerende werknemers die bij de aanwerving worden uitgebuit, door consulaire ambtenaren op te leiden op het gebied van op mensenrechten gebaseerde, genderbewuste en kindergevoelige acties in dit verband
  e) onze onderdanen in het buitenland de mogelijkheid bieden zich bij het land van herkomst te laten registreren, in nauwe samenwerking met consulaire, nationale en lokale autoriteiten en relevante migrantenorganisaties, als middel om informatie, diensten en bijstand aan migranten in noodsituaties te vergemakkelijken en de toegankelijkheid van relevante en tijdige informatie voor migranten te waarborgen, bijvoorbeeld door hulplijnen op te zetten en nationale digitale databanken te consolideren, met inachtneming van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens
  f) consulaire ondersteuning bieden aan onze onderdanen door middel van advies, onder meer over plaatselijke wetgeving en douane, interactie met autoriteiten, financiële inclusie en de oprichting van bedrijven, alsmede door de afgifte van relevante documenten, zoals reisdocumenten en consulaire identiteitsdocumenten die de toegang tot diensten, bijstand in noodsituaties, het openen van een bankrekening en toegang tot overboekingsfaciliteiten kunnen vergemakkelijken

 

DOELSTELLING 15: Toegang verschaffen tot basisdiensten voor migranten

 

 1. Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat alle migranten, ongeacht hun migratiestatus, hun mensenrechten kunnen uitoefenen door middel van veilige toegang tot basisdiensten. Wij verbinden ons er voorts toe de systemen voor dienstverlening te versterken, ondanks het feit dat onderdanen en reguliere migranten recht kunnen hebben op een meer omvattende dienstverlening, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat elke gedifferentieerde behandeling gebaseerd moet zijn op de wet, evenredig moet zijn en een legitiem doel moet nastreven, in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Wetten uitvaardigen en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening niet neerkomt op discriminatie van migranten op grond van ras, huidskleur, geslacht, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere denkbeelden, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte, handicap of andere gronden, ongeacht de gevallen waarin verschillende dienstverlening op basis van migratiestatus van toepassing zou kunnen zijn.
  b) ervoor zorgen dat de samenwerking tussen dienstverleners en immigratieautoriteiten de kwetsbaarheid van illegale migranten niet vergroot door hun veilige toegang tot basisdiensten in gevaar te brengen of door op onwettige wijze inbreuk te maken op het recht op privacy, vrijheid en veiligheid van personen op plaatsen waar basisdiensten worden verleend
  c) holistische en gemakkelijk toegankelijke servicepunten op lokaal niveau op te zetten en te versterken, die voor migranten inclusief zijn, relevante informatie over basisdiensten aanbieden op een gender- en gehandicaptengevoelige en kindergevoelige manier, en de veilige toegang daartoe vergemakkelijken d) onafhankelijke instellingen op nationaal of lokaal niveau, zoals nationale mensenrechteninstellingen, op te richten of te belasten met het ontvangen, onderzoeken en controleren van klachten over situaties waarin de toegang van migranten tot basisdiensten systematisch wordt geweigerd of belemmerd, de toegang tot schadeloosstelling te vergemakkelijken en te werken aan een verandering in de praktijk
  e) de gezondheidsbehoeften van migranten opnemen in het nationale en lokale gezondheidszorgbeleid en -plannen, bijvoorbeeld door het versterken van de capaciteit voor dienstverlening, het vergemakkelijken van betaalbare en niet-discriminerende toegang, het verminderen van communicatiebarrières en het opleiden van zorgverleners over cultureel gevoelige dienstverlening, teneinde de fysieke en mentale gezondheid van migranten en gemeenschappen in het algemeen te bevorderen, onder meer door rekening te houden met de relevante aanbevelingen van het WHO-kader van prioriteiten en leidende beginselen ter bevordering van de gezondheid van vluchtelingen en migranten
  f) inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs aan migrantenkinderen en -jongeren aan te bieden en de toegang tot mogelijkheden voor een leven lang leren te vergemakkelijken, onder meer door de capaciteiten van de onderwijsstelsels te versterken en door niet-discriminerende toegang tot de ontwikkeling van jonge kinderen, formeel onderwijs, niet-formeel onderwijs, niet-formeel onderwijs voor kinderen voor wie het formele systeem ontoegankelijk is, on-the-job en beroepsopleiding, technisch onderwijs en taalonderwijs, alsmede door partnerschappen te bevorderen met alle belanghebbenden die dit streven kunnen ondersteunen

 

DOELSTELLING 16: Migranten en samenlevingen in staat stellen om volledige integratie en sociale cohesie te realiseren

 

 1. Wij verbinden ons ertoe inclusieve en samenhangende samenlevingen te bevorderen door migranten in staat te stellen actief lid van de samenleving te worden en de wederzijdse betrokkenheid van ontvangende gemeenschappen en migranten bij de uitoefening van hun rechten en plichten jegens elkaar te bevorderen, met inbegrip van de naleving van nationale wetten en respect voor de gebruiken van het land van bestemming. Wij verbinden ons er verder toe het welzijn van alle leden van de samenleving te versterken door de verschillen tot een minimum te beperken, polarisatie te vermijden en het vertrouwen van het publiek in het beleid en de instellingen in verband met migratie te vergroten, in overeenstemming met de erkenning dat volledig geïntegreerde migranten beter geplaatst zijn om bij te dragen aan de welvaart. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Het wederzijds respect voor de culturen, tradities en gewoonten van de gemeenschappen van bestemming en van migranten bevorderen door de uitwisseling en toepassing van beste praktijken inzake integratiebeleid, -programma’s en -activiteiten, met inbegrip van manieren om de aanvaarding van diversiteit te bevorderen en de sociale cohesie en integratie te vergemakkelijken.
  b) alomvattende en op de behoeften afgestemde programma’s vóór vertrek en na aankomst op te zetten, die rechten en plichten, basiscursussen op taalgebied en oriëntatie over sociale normen en gewoonten in het land van bestemming kunnen omvatten
  c) nationale beleidsdoelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn ontwikkelen met betrekking tot de integratie van migranten in de samenleving, onder meer op het gebied van integratie op de arbeidsmarkt, gezinshereniging, onderwijs, non-discriminatie en gezondheid, onder meer door partnerschappen met relevante belanghebbenden te bevorderen d) Werken aan inclusieve arbeidsmarkten en volledige participatie van migrerende werknemers in de formele economie door de toegang tot fatsoenlijk werk en werk waarvoor zij het meest gekwalificeerd zijn te vergemakkelijken, in overeenstemming met de lokale en nationale arbeidsmarktvraag en het aanbod van vaardigheden
  e) migrantenvrouwen mondiger te maken door op gender gebaseerde discriminerende beperkingen op formele arbeid op te heffen, het recht op vrijheid van vereniging te waarborgen en de toegang tot relevante basisdiensten te vergemakkelijken, als maatregelen om hun leiderschap te bevorderen en hun volledige, vrije en gelijke deelname aan de samenleving en de economie te waarborgen
  f) gemeenschapscentra of programma’s op lokaal niveau op te zetten om de participatie van migranten in de gastsamenleving te vergemakkelijken door migranten, leden van de gemeenschap, diasporaorganisaties, migrantenverenigingen en lokale autoriteiten te betrekken bij de interculturele dialoog, het delen van verhalen, mentoraatsprogramma’s en de ontwikkeling van zakelijke banden die de resultaten van integratie verbeteren en wederzijds respect bevorderen
  g) gebruik te maken van de vaardigheden, de culturele en taalvaardigheid en de taalvaardigheid van migranten en de gastgemeenschappen door de ontwikkeling en bevordering van peer-to-peer uitwisseling van opleidingen, cursussen en workshops op het gebied van genderbewustzijn, beroeps- en inburgeringscursussen en workshops
  h) multiculturele activiteiten ondersteunen door middel van sport, muziek, kunst, culinaire festivals, vrijwilligerswerk en andere sociale evenementen die het wederzijds begrip en de waardering van migrantenculturen en die van de gemeenschappen van bestemming zullen bevorderen
  i) een gastvrije en veilige schoolomgeving te bevorderen en de aspiraties van migrantenkinderen te ondersteunen door de relaties binnen de schoolgemeenschap te verbeteren, empirisch onderbouwde informatie over migratie in de onderwijsprogramma’s op te nemen en gerichte middelen voor integratieactiviteiten toe te wijzen aan scholen met een hoge concentratie migrantenkinderen, teneinde de eerbiediging van diversiteit en integratie te bevorderen en alle vormen van discriminatie, waaronder racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie, te voorkomen

 

DOELSTELLING 17: alle vormen van discriminatie uitbannen en een empirisch onderbouwd publiek discours bevorderen om de perceptie van migratie vorm te geven

 

 1. Wij verbinden ons ertoe alle vormen van discriminatie uit te bannen, uitingen, daden en uitingen van racisme, rassendiscriminatie, geweld, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid jegens alle migranten te veroordelen en tegen te gaan, in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving. Voorts verbinden wij ons ertoe een open en empirisch onderbouwd openbaar debat over migratie en migranten te bevorderen in partnerschap met alle geledingen van de samenleving, dat een realistischer, menselijker en constructiever beeld in dit opzicht genereert. Wij verbinden ons er ook toe de vrijheid van meningsuiting te beschermen in overeenstemming met het internationaal recht en erkennen dat een open en vrij debat bijdraagt tot een alomvattend begrip van alle aspecten van migratie. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Wetgeving uitvaardigen, implementeren of handhaven die haatdelicten en zware haatdelicten tegen migranten bestraft, en rechtshandhavers en andere overheidsfunctionarissen opleiden om dergelijke misdaden en andere gewelddaden tegen migranten te identificeren, te voorkomen en erop te reageren, en om medische, juridische en psychosociale bijstand te verlenen aan slachtoffers.
  b) migranten en gemeenschappen in staat te stellen elke aansporing tot geweld tegen migranten aan de kaak te stellen door hen te informeren over de beschikbare beroepsmogelijkheden en ervoor te zorgen dat degenen die actief deelnemen aan het plegen van haatmisdrijven tegen migranten, ter verantwoording worden geroepen, in overeenstemming met de nationale wetgeving, met inachtneming van de internationale mensenrechtenwetgeving, met name het recht op vrijheid van meningsuiting
  c) onafhankelijke, objectieve en kwalitatief hoogstaande berichtgeving over mediakanalen, met inbegrip van op internet gebaseerde informatie, te bevorderen, onder meer door mediaprofessionals te sensibiliseren en voor te lichten over migratiekwesties en terminologie, te investeren in ethische verslagleggingsnormen en reclame, en een einde te maken aan de toewijzing van overheidsmiddelen of materiële steun aan mediakanalen die systematisch onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat, racisme en andere vormen van discriminatie van migranten bevorderen, met volledige eerbiediging van de vrijheid van de media
  d) mechanismen in het leven te roepen om het opstellen van rassen-, etnische en religieuze profielen van migranten door de overheid te voorkomen, op te sporen en daarop te reageren, alsmede systematische gevallen van intolerantie, vreemdelingenhaat, racisme en alle andere vormen van discriminatie in samenwerking met de nationale mensenrechteninstellingen, onder meer door het volgen en publiceren van analyses van trends en het garanderen van toegang tot doeltreffende klachten- en verhaalmechanismen
  e) migranten, met name migrantenvrouwen, toegang bieden tot nationale en regionale klachten- en verhaalmechanismen om de verantwoordingsplicht te bevorderen en overheidsmaatregelen in verband met discriminerende handelingen en uitingen tegen migranten en hun gezinnen aan te pakken
  f) bewustmakingscampagnes te bevorderen die gericht zijn op gemeenschappen van herkomst, doorreis en bestemming, om het publiek te informeren over de positieve bijdragen van veilige, ordelijke en regelmatige migratie, op basis van bewijzen en feiten, en een einde te maken aan racisme, vreemdelingenhaat en stigmatisering van alle migranten
  g) migranten, politieke, religieuze en gemeenschapsleiders, alsmede onderwijzers en dienstverleners te betrekken bij het opsporen en voorkomen van gevallen van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van discriminatie van migranten en diaspora, en activiteiten in lokale gemeenschappen te ondersteunen om wederzijds respect te bevorderen, ook in het kader van verkiezingscampagnes

 

DOELSTELLING 18: investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en de wederzijdse erkenning van vaardigheden, kwalificaties en competenties vergemakkelijken

 

 1. Wij verbinden ons ertoe te investeren in innovatieve oplossingen die de wederzijdse erkenning van vaardigheden, kwalificaties en competenties van migrerende werknemers op alle vaardigheidsniveaus vergemakkelijken, en de ontwikkeling van vraaggestuurde vaardigheden te bevorderen om de inzetbaarheid van migranten op de formele arbeidsmarkten in de landen van bestemming en in de landen van herkomst bij terugkeer te optimaliseren en te zorgen voor fatsoenlijk werk bij arbeidsmigratie. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Ontwikkelen van normen en richtsnoeren voor de wederzijdse erkenning van buitenlandse kwalificaties en niet-formeel verworven vaardigheden in verschillende sectoren in samenwerking met de respectieve bedrijfstakken met het oog op wereldwijde compatibiliteit op basis van bestaande modellen en beste praktijken.
  b) de transparantie van certificeringen en de compatibiliteit van nationale kwalificatiekaders te bevorderen door overeenstemming te bereiken over standaardcriteria, indicatoren en beoordelingsparameters en door nationale instrumenten voor het opstellen van vaardigheidsprofielen, registers of instellingen in het leven te roepen en te versterken om effectieve en efficiënte wederzijdse erkenningsprocedures op alle vaardigheidsniveaus te vergemakkelijken
  c) bilaterale, regionale of multilaterale overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning te sluiten of erkenningsbepalingen op te nemen in andere overeenkomsten, zoals arbeidsmobiliteit of handelsovereenkomsten, om te zorgen voor gelijkwaardigheid of vergelijkbaarheid in nationale systemen, zoals automatische of beheerde mechanismen voor wederzijdse erkenning
  d) gebruik te maken van technologie en digitalisering om vaardigheden op basis van formele kwalificaties en niet-formeel verworven competenties en beroepservaring op alle vaardigheidsniveaus beter te evalueren en wederzijds te erkennen
  e) mondiale vaardigheidspartnerschappen tussen landen op te zetten die de opleidingscapaciteiten van de nationale autoriteiten en relevante belanghebbenden, waaronder de particuliere sector en de vakbonden, versterken en de ontwikkeling van vaardigheden van werknemers in de landen van herkomst en migranten in 26 landen van bestemming bevorderen met het oog op de voorbereiding van stagiairs op de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van alle deelnemende landen
  f) interinstitutionele netwerken en samenwerkingsprogramma’s voor partnerschappen tussen de particuliere sector en onderwijsinstellingen in de landen van herkomst en bestemming te bevorderen om wederzijds voordelige mogelijkheden voor de ontwikkeling van vaardigheden voor migranten, gemeenschappen en deelnemende partners mogelijk te maken, onder meer door voort te bouwen op de beste praktijken van het bedrijfsmechanisme dat is ontwikkeld in de context van het Wereldforum voor migratie en ontwikkeling
  g) het aangaan van bilaterale partnerschappen en programma’s in samenwerking met relevante belanghebbenden die de ontwikkeling van vaardigheden, mobiliteit en mobiliteit bevorderen, zoals uitwisselingsprogramma’s voor studenten, studiebeurzen, beroepsuitwisselingsprogramma’s en stage- of stageplaatsen met mogelijkheden voor begunstigden om, na succesvolle afronding van deze programma’s, werk te zoeken en aan de slag te gaan in ondernemerschap
  h) samen te werken met de particuliere sector en werkgevers om gemakkelijk toegankelijke en genderspecifieke programma’s voor de ontwikkeling van vaardigheden op afstand of online beschikbaar te maken voor migranten op alle vaardigheidsniveaus, met inbegrip van vroegtijdige en beroepsspecifieke taalcursussen, opleiding op de werkplek en toegang tot geavanceerde opleidingsprogramma’s, om hun inzetbaarheid te vergroten in sectoren met een vraag naar arbeid op basis van de kennis van de dynamiek van de arbeidsmarkt, met name om de economische empowerment van vrouwen te bevorderen
  i) het vermogen van migrerende werknemers om van baan of werkgever naar een andere over te stappen te vergroten door documentatie beschikbaar te stellen waarin de tijdens de baan verworven vaardigheden worden erkend of door middel van opleiding om de voordelen van bijscholing te optimaliseren
  j) innovatieve manieren te ontwikkelen en te bevorderen voor de wederzijdse erkenning en beoordeling van formeel en informeel verworven vaardigheden, onder meer door tijdige en aanvullende opleiding voor werkzoekenden, mentorschap en stageprogramma’s om bestaande kwalificaties volledig te erkennen en certificaten van bekwaamheid te verstrekken voor de validatie van nieuw verworven vaardigheden
  k) mechanismen voor het screenen van geloofsbrieven op te zetten en migranten informatie te verstrekken over de manier waarop zij hun vaardigheden en kwalificaties vóór hun vertrek kunnen laten beoordelen en erkennen, ook bij aanwervingsprocedures of in een vroeg stadium na aankomst om de inzetbaarheid te verbeteren
  l) samen te werken om, in samenwerking met relevante belanghebbenden, documentatie- en informatie-instrumenten te bevorderen die een overzicht geven van de referenties, vaardigheden en kwalificaties van een werknemer, erkend in de landen van herkomst, doorreis en bestemming, zodat werkgevers de geschiktheid van migrerende werknemers in sollicitatieprocedures kunnen beoordelen

 

DOELSTELLING 19: de voorwaarden scheppen voor migranten en diaspora’s om ten volle bij te dragen tot duurzame ontwikkeling in alle landen

 

 1. Wij verbinden ons ertoe migranten en diaspora’s in staat te stellen hun ontwikkelingsbijdragen te katalyseren en de voordelen van migratie als bron van duurzame ontwikkeling te benutten, waarbij wij opnieuw bevestigen dat migratie een multidimensionale realiteit is die van groot belang is voor de duurzame ontwikkeling van de landen van herkomst, doorreis en bestemming Om dit engagement te realiseren, zullen wij putten uit de volgende acties:
  a) Zorgen voor de volledige en doeltreffende uitvoering van de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en de Actieagenda van Addis Abeba door de positieve effecten van migratie voor de verwezenlijking van alle doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te bevorderen en te vergemakkelijken.
  b) migratie te integreren in de ontwikkelingsplanning en het sectorale beleid op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau, rekening houdend met de relevante bestaande beleidsrichtsnoeren en aanbevelingen, zoals het GMG-handboek over de integratie van migratie in de ontwikkelingsplanning, teneinde de samenhang en doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking te versterken
  c) investeren in onderzoek naar het effect van niet-financiële bijdragen van migranten en diasporagemeenschappen op de duurzame ontwikkeling in landen van herkomst en bestemming, zoals de overdracht van kennis en vaardigheden, sociale en maatschappelijke betrokkenheid en culturele uitwisseling, met het oog op de ontwikkeling van empirisch onderbouwd beleid en de versterking van wereldwijde beleidsdiscussies
  d) de bijdragen van migranten en diasporagemeenschappen aan hun land van herkomst te vergemakkelijken, onder meer door het opzetten of versterken van overheidsstructuren of -mechanismen op alle niveaus, zoals speciale diaspora-kantoren of contactpunten, adviesraden voor regeringen om rekening te houden met het potentieel van migranten en diasporagemeenschappen in het migratie- en ontwikkelingsbeleid, en speciale contactpunten voor diasporagemeenschappen in diplomatieke of consulaire missiese) gerichte steunprogramma’s en financiële producten ontwikkelen die investeringen van migranten en diaspora en ondernemerschap vergemakkelijken, onder meer door administratieve en juridische ondersteuning bij de oprichting van bedrijven, het verstrekken van startkapitaal, het opzetten van diasporaobligaties en diasporaontwikkelingsfondsen, investeringsfondsen en het organiseren van speciale handelsbeurzen
  f) gemakkelijk toegankelijke informatie en begeleiding te verstrekken, onder meer via digitale platforms, alsook mechanismen op maat voor een gecoördineerde en doeltreffende financiële, vrijwillige of filantropische betrokkenheid van migranten en diasporagemeenschappen, met name in humanitaire noodsituaties in hun land van herkomst, onder meer door consulaire missies erbij te betrekken
  g) politieke participatie en betrokkenheid van migranten in hun land van herkomst mogelijk maken, ook bij vredes- en verzoeningsprocessen, bij verkiezingen en politieke hervormingen, bijvoorbeeld door het instellen van stemregisters voor burgers in het buitenland, en door parlementaire vertegenwoordiging, in overeenstemming met de nationale wetgevingh) een migratiebeleid bevorderen dat de voordelen van diaspora’s voor de landen van herkomst en bestemming en hun gemeenschappen optimaliseert door flexibele modaliteiten voor reizen, werken en investeren met minimale administratieve lasten te vergemakkelijken, onder meer door de regelgeving inzake visa, verblijf en burgerschap waar nodig te herzien en te herzien
  i) samen te werken met andere staten, de particuliere sector en werkgeversorganisaties om migranten en diaspora’s, met name op zeer technische gebieden en met een grote vraag, in staat te stellen een deel van hun beroepsactiviteiten uit te oefenen en kennis over te dragen in hun land van herkomst, zonder noodzakelijkerwijs hun baan, verblijfsstatus of verdiende sociale uitkeringen te verliezen
  j) partnerschappen op te zetten tussen lokale overheden, lokale gemeenschappen, de particuliere sector, diaspora’s, verenigingen van gemeenten en migrantenorganisaties om de overdracht van kennis en vaardigheden tussen hun land van herkomst en het land van bestemming te bevorderen, onder meer door de diaspora’s en hun vaardigheden in kaart te brengen, als middel om de band tussen diaspora en hun land van herkomst te handhaven

 

DOELSTELLING 20: snellere, veiligere en goedkopere overmakingen van geldovermakingen te bevorderen en de financiële integratie van migranten te bevorderen

 

 1. Wij verbinden ons ertoe sneller, veiliger en goedkoper geldovermakingen te bevorderen door de verdere ontwikkeling van bestaand, bevorderlijk beleid en regelgeving die concurrentie, regulering en innovatie op de markt voor geldovermakingen mogelijk maken en door programma’s en instrumenten ter bevordering van de financiële integratie van migranten en hun gezinnen. Wij verbinden ons er verder toe het transformerende effect van geldovermakingen op het welzijn van migrerende werknemers en hun gezinnen en op de duurzame ontwikkeling van landen te optimaliseren, met inachtneming van het feit dat geldovermakingen een belangrijke bron van particulier kapitaal vormen en niet kunnen worden gelijkgesteld met andere internationale geldstromen, zoals buitenlandse directe investeringen, officiële ontwikkelingshulp of andere publieke financieringsbronnen voor ontwikkeling. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Een routekaart ontwikkelen om de transactiekosten van geldovermakingen door migranten terug te brengen tot minder dan 3 procent en de overmakingscorridors met kosten van meer dan 5 procent tegen 2030 te elimineren, in overeenstemming met doelstelling 10.c van de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030.
  b) de Internationale Dag van het overmaken van geld van de Verenigde Naties en het IFAD Global Forum on Remittances, Investment and Development te bevorderen en te ondersteunen als een belangrijk platform om partnerschappen voor innovatieve oplossingen voor goedkopere, snellere en veiligere overmakingen met alle relevante belanghebbenden op te bouwen en te versterken
  c) de regelgeving voor de overmakingsmarkt te harmoniseren en de interoperabiliteit van de overmakingsinfrastructuur langs de corridors te vergroten door ervoor te zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van illegale geldstromen en het witwassen van geld de overmakingen van migranten niet belemmeren door middel van ongepast, buitensporig of discriminerend beleid
  d) een gunstig beleids- en regelgevingskader tot stand te brengen dat een concurrerende en innovatieve markt voor geldovermakingen bevordert, ongerechtvaardigde belemmeringen voor aanbieders van niet-bancaire geldovermakingsdiensten bij de toegang tot de infrastructuur van het betalingssysteem wegneemt, belastingvrijstellingen of stimulansen voor geldovermakingen toepast, de markttoegang voor diverse dienstverleners bevordert, de particuliere sector stimuleert om geldovermakingsdiensten uit te breiden, en de veiligheid en voorspelbaarheid van transacties van geringe waarde verhoogt door rekening te houden met het wegnemen van risico’s, en een methode ontwikkelt om geldovermakingen te onderscheiden van illegale geldovermakingen, in overleg met overmakingsdiensten en financiële regelgevers
  e) innovatieve technologische oplossingen voor geldovermakingen te ontwikkelen, zoals mobiele betalingen, digitale instrumenten of e-banking, om de kosten te verlagen, de snelheid te verbeteren, de veiligheid te vergroten, de overdracht via reguliere kanalen te vergroten en gendergevoelige distributiekanalen open te stellen voor mensen met te weinig dekking, ook voor mensen op het platteland, mensen met een laag alfabetiseringsniveau en mensen met een handicap
  f) toegankelijke informatie te verstrekken over de kosten van geldovermakingen per aanbieder en per kanaal, zoals vergelijkingswebsites, om de transparantie en de concurrentie op de markt voor geldovermakingen te vergroten en de financiële kennis en integratie van migranten en hun gezinnen via onderwijs en opleiding te bevorderen
  g) programma’s en instrumenten ontwikkelen ter bevordering van investeringen van geldovermakingen in lokale ontwikkeling en ondernemerschap in de landen van herkomst, bijvoorbeeld door middel van matching grants, gemeentelijke obligaties en partnerschappen met verenigingen in de eigen stad, om het transformatiepotentieel van geldovermakingen buiten de individuele huishoudens van migrerende werknemers op vaardigheidsniveau te vergrotenh) migrantenvrouwen in staat te stellen toegang te krijgen tot financiële basiskennis en formele systemen voor geldovermakingen, en een bankrekening te openen, financiële activa, investeringen en bedrijven te bezitten en te beheren als middel om genderongelijkheid aan te pakken en hun actieve deelname aan de economie te bevorderen
 2. i) toegang verschaffen tot en ontwikkelen van bankoplossingen en financiële instrumenten voor migranten, met inbegrip van huishoudens met een laag inkomen en een vrouwelijk gezinshoofd, zoals bankrekeningen die rechtstreekse stortingen door werkgevers mogelijk maken, spaarrekeningen, leningen en kredieten in samenwerking met de banksector

 

DOELSTELLING 21: Samenwerken om veilige en waardige terugkeer en overname, alsook duurzame herintegratie te vergemakkelijken.

 

 1. Wij verbinden ons ertoe de veilige en waardige terugkeer te vergemakkelijken en samen te werken met het oog op een veilige en waardige terugkeer en te zorgen voor een eerlijke rechtsgang, individuele beoordeling en een doeltreffende voorziening in rechte, door het verbod op collectieve uitzetting en terugkeer van migranten te handhaven wanneer er een reëel en voorzienbaar risico van dood, foltering en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing of andere onherstelbare schade bestaat, in overeenstemming met onze verplichtingen uit hoofde van het internationale mensenrechtenrecht. Voorts verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat onze onderdanen naar behoren worden ontvangen en opnieuw worden toegelaten, met volledige eerbiediging van het mensenrecht op terugkeer naar het eigen land en de verplichting van staten om hun eigen onderdanen terug te nemen. Wij verbinden ons er ook toe gunstige voorwaarden te scheppen voor persoonlijke veiligheid, economische empowerment, inclusie en sociale cohesie in gemeenschappen, om ervoor te zorgen dat de reïntegratie van migranten bij terugkeer naar hun land van herkomst duurzaam is. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Bilaterale, regionale en multilaterale samenwerkingskaders en -overeenkomsten, met inbegrip van overnameovereenkomsten, ontwikkelen en uitvoeren, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de terugkeer en overname van migranten naar hun eigen land veilig en waardig is en volledig in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving, met inbegrip van de rechten van het kind, door duidelijke en onderling overeengekomen procedures vast te stellen die procedurele waarborgen, individuele beoordelingen en rechtszekerheid waarborgen, en door ervoor te zorgen dat zij ook bepalingen bevatten die duurzame herintegratie vergemakkelijken
  b) gender- en kindergevoelige terugkeer- en reïntegratieprogramma’s te bevorderen, die wettelijke, sociale en financiële steun kunnen omvatten, om te garanderen dat alle terugkeer in het kader van dergelijke vrijwillige programma’s daadwerkelijk plaatsvindt op basis van de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de migrant, en dat terugkerende migranten via doeltreffende partnerschappen worden geholpen bij hun reïntegratieproces, onder meer om te voorkomen dat zij bij terugkeer ontheemd raken in het land van herkomst
  c) samen te werken bij de identificatie van onderdanen en de afgifte van reisdocumenten voor een veilige en waardige terugkeer en overname van personen die niet het wettelijke recht hebben om op het grondgebied van een andere staat te verblijven, door betrouwbare en doeltreffende middelen voor de identificatie van eigen onderdanen vast te stellen, bijvoorbeeld door de toevoeging van biometrische identificatiemiddelen in bevolkingsregisters en door de systemen van de burgerlijke stand te digitaliseren, met volledige eerbiediging van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens
  d) institutionele contacten tussen consulaire autoriteiten en bevoegde ambtenaren uit landen van herkomst en bestemming te bevorderen en adequate consulaire bijstand te verlenen aan terugkerende migranten vóór hun terugkeer door de toegang tot documenten, reisdocumenten en andere diensten te vergemakkelijken, teneinde de voorspelbaarheid, veiligheid en waardigheid bij terugkeer en overname te waarborgen
  e) ervoor zorgen dat de terugkeer van migranten die niet het wettelijke recht hebben om op het grondgebied van een andere staat te verblijven, veilig en waardig is, na een individuele beoordeling door de bevoegde autoriteiten wordt uitgevoerd door middel van snelle en doeltreffende samenwerking tussen de landen van herkomst en bestemming, en dat alle toepasselijke rechtsmiddelen kunnen worden uitgeput, met inachtneming van de waarborgen voor een behoorlijke rechtsgang en andere verplichtingen uit hoofde van de internationale mensenrechtenwetgeving
  f) nationale mechanismen voor toezicht op terugkeer op te zetten of te versterken, in samenwerking met de betrokken partijen, die onafhankelijke aanbevelingen doen over manieren en middelen om de verantwoordingsplicht te versterken, teneinde de veiligheid, de waardigheid en de mensenrechten van alle terugkerende migranten te waarborgen
  g) ervoor zorgen dat terugkeer- en overnameprocessen waarbij kinderen betrokken zijn, alleen worden uitgevoerd nadat het belang van het kind is vastgesteld, rekening houden met het recht op een gezinsleven en de eenheid van het gezin, en dat een ouder, wettelijke voogd of gespecialiseerde ambtenaar het kind gedurende het gehele terugkeerproces begeleidt, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er in het land van herkomst bij terugkeer passende regelingen voor de opvang, verzorging en herintegratie van kinderen bestaan
  h) de duurzame reïntegratie van terugkerende migranten in het gemeenschapsleven vergemakkelijken door hun gelijke toegang te bieden tot sociale bescherming en diensten, justitie, psychosociale bijstand, beroepsopleiding, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk, erkenning van in het buitenland verworven vaardigheden en financiële diensten, teneinde ten volle voort te bouwen op hun ondernemerschap, vaardigheden en menselijk kapitaal als actieve leden van de samenleving en als bijdragers aan duurzame ontwikkeling in het land van herkomst bij terugkeer
  i) de behoeften van de gemeenschappen waarnaar migranten terugkeren in kaart te brengen en aan te pakken door bepalingen op te nemen in de nationale en lokale ontwikkelingsstrategieën, infrastructuurplanning, begrotingstoewijzingen en andere relevante beleidsbeslissingen en door samen te werken met lokale autoriteiten en belanghebbenden

 

DOELSTELLING 22: Vaststelling van mechanismen voor de overdraagbaarheid van socialezekerheidsrechten en verdiende uitkeringen

 

 1. Wij verbinden ons ertoe migrerende werknemers op alle vaardigheidsniveaus te helpen om toegang te krijgen tot sociale bescherming in de landen van bestemming en te profiteren van de overdraagbaarheid van de toepasselijke socialezekerheidsrechten en verdiende uitkeringen in hun land van herkomst of wanneer zij besluiten om in een ander land te gaan werken. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
  a) Instelling of handhaving van niet-discriminerende nationale socialebeschermingsstelsels, met inbegrip van sociale beschermingsniveaus voor onderdanen en migranten, in overeenstemming met de IAO-aanbeveling 202 over sociale beschermingsniveaus
  b) wederkerige bilaterale, regionale of multilaterale overeenkomsten inzake de overdraagbaarheid van verdiende prestaties voor migrerende werknemers op alle vaardigheidsniveaus te sluiten, die betrekking hebben op de toepasselijke sociale beschermingsniveaus in de respectieve staten, toepasselijke socialezekerheidsrechten en bepalingen, zoals pensioenen, gezondheidszorg of andere verdiende prestaties, of dergelijke bepalingen op te nemen in andere relevante overeenkomsten, zoals die inzake langdurige en tijdelijke arbeidsmigratie
  c) bepalingen inzake de meeneembaarheid van rechten en verdiende uitkeringen in de nationale kaders voor sociale zekerheid opnemen, in de landen van herkomst, doorreis en bestemming knooppunten aanwijzen die de meeneembaarheidsverzoeken van migranten vergemakkelijken, de problemen aanpakken waarmee vrouwen en ouderen kunnen worden geconfronteerd bij de toegang tot sociale bescherming, en specifieke instrumenten invoeren, zoals welzijnsfondsen voor migranten in de landen van herkomst die migrerende werknemers en hun gezinnen ondersteunen

 

DOELSTELLING 23: Versterking van de internationale samenwerking en wereldwijde partnerschappen voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie

39.  Wij verbinden ons ertoe elkaar te steunen bij de verwezenlijking van de doelstellingen en verbintenissen die in dit Global Compact zijn vastgelegd door middel van versterkte internationale samenwerking, een nieuw leven ingeblazen mondiaal partnerschap en in de geest van solidariteit, waarbij wij de centrale rol van een alomvattende en geïntegreerde aanpak ter bevordering van veilige, ordelijke en regelmatige migratie opnieuw bevestigen en erkennen dat wij allemaal landen van herkomst, doorreis en bestemming zijn. Voorts verbinden wij ons ertoe gezamenlijk op te treden bij de aanpak van de uitdagingen waarmee elk land wordt geconfronteerd bij de uitvoering van dit Global Compact, waarbij wij de nadruk leggen op de specifieke uitdagingen waarmee met name Afrikaanse landen, minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden, kleine insulaire ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden worden geconfronteerd. Wij verbinden ons er ook toe het wederzijds versterkende karakter van het Global Compact en de bestaande internationale juridische en beleidskaders te bevorderen door de uitvoering van dit Global Compact in overeenstemming te brengen met dergelijke kaders, met name de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en de Actieagenda van Addis Abeba, en de erkenning dat migratie en duurzame ontwikkeling multidimensionaal en onderling afhankelijk zijn. Om dit engagement te realiseren, zullen we putten uit de volgende acties:
a) andere staten ondersteunen bij de collectieve uitvoering van het Global Compact, onder meer door het verlenen van financiële en technische bijstand, in overeenstemming met de nationale prioriteiten, beleidsactieplannen en strategieën, door middel van een aanpak op basis van de hele overheid en de hele samenleving
b) de internationale en regionale samenwerking opvoeren om de uitvoering van de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 te versnellen in geografische gebieden waar illegale migratie systematisch het gevolg is van de consequente gevolgen van armoede, werkloosheid, klimaatverandering en rampen, ongelijkheid, corruptie, slecht bestuur en andere structurele factoren, door middel van passende samenwerkingskaders, innovatieve partnerschappen en de betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden, met inachtneming van de nationale eigen inbreng en gedeelde verantwoordelijkheid
c) de lokale autoriteiten te betrekken bij en te ondersteunen bij het vaststellen van de behoeften en mogelijkheden voor internationale samenwerking met het oog op de effectieve uitvoering van het Global Compact en hun perspectieven en prioriteiten te integreren in de ontwikkelingsstrategieën, -programma’s en -planning op het gebied van migratie, als middel om te zorgen voor goed bestuur en beleidscoherentie tussen overheidsniveaus en beleidssectoren en om de doeltreffendheid en het effect van de internationale ontwikkelingssamenwerking te maximaliseren
d) gebruik te maken van het mechanisme voor capaciteitsopbouw en voort te bouwen op andere bestaande instrumenten om de capaciteiten van de betrokken autoriteiten te versterken door technische, financiële en personele middelen van internationale financiële instellingen, de particuliere sector, internationale organisaties en andere bronnen in te zetten om alle staten te helpen bij het nakomen van de in dit Global Compact geschetste verbintenissen e) Bilaterale, regionale of multilaterale, wederzijds voordelige, op maat gesneden en transparante partnerschappen te sluiten, in overeenstemming met het internationale recht, die gerichte oplossingen ontwikkelen voor migratiebeleidskwesties van gemeenschappelijk belang en de mogelijkheden en uitdagingen van migratie aanpakken overeenkomstig het Global Compact 32 IMPLEMENTATIO

40. Voor de effectieve implementatie van het Global Compact hebben we gezamenlijke inspanningen nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau, met inbegrip van een samenhangend systeem van de Verenigde Naties.
41. Wij verbinden ons ertoe de doelstellingen en verbintenissen van het Global Compact na te komen, in overeenstemming met onze visie en leidende beginselen, door op alle niveaus doeltreffende maatregelen te nemen om veilige, ordelijke en regelmatige migratie in alle stadia te vergemakkelijken. Wij zullen het Global Compact in onze eigen landen en op regionaal en mondiaal niveau ten uitvoer leggen, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus en met inachtneming van het nationale beleid en de nationale prioriteiten. Wij bevestigen opnieuw onze gehechtheid aan het internationaal recht en benadrukken dat het Global Compact moet worden uitgevoerd op een wijze die in overeenstemming is met onze rechten en verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht.
42. Wij zullen het Global Compact ten uitvoer leggen door middel van versterkte bilaterale, regionale en multilaterale samenwerking en een nieuw leven ingeblazen mondiaal partnerschap in een geest van solidariteit. We zullen voortbouwen op bestaande mechanismen, platforms en kaders om migratie in al zijn dimensies aan te pakken. Wij erkennen het centrale karakter van internationale samenwerking met het oog op de effectieve verwezenlijking van de doelstellingen en verbintenissen en zullen ernaar streven onze betrokkenheid bij Noord-Zuid-, Zuid-Zuid- en driehoeksamenwerking en -bijstand te versterken. Onze samenwerkingsinspanningen op dit gebied zullen worden afgestemd op de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en de Actieagenda van Addis Abeba.

43. Wij besluiten in de Verenigde Naties een mechanisme voor capaciteitsopbouw op te zetten, voortbouwend op bestaande initiatieven, ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten om het Global Compact uit te voeren. Het stelt de lidstaten, de Verenigde Naties en andere relevante belanghebbenden, waaronder de particuliere sector en filantropische stichtingen, in staat om op vrijwillige basis technische, financiële en personele middelen bij te dragen om de capaciteiten te versterken en de samenwerking tussen meerdere partners te bevorderen. Het mechanisme voor capaciteitsopbouw zal bestaan uit:
a) Een verbindingsknooppunt dat vraaggestuurde, op maat gesneden en geïntegreerde oplossingen vergemakkelijkt door:
i. het adviseren, beoordelen en verwerken van verzoeken van landen om oplossingen te ontwikkelen
ii. de belangrijkste uitvoerende partners binnen en buiten het systeem van de Verenigde Naties aanwijzen, in overeenstemming met hun comparatieve voordelen en operationele capaciteit
iii. het verzoek te koppelen aan soortgelijke initiatieven en oplossingen voor peer-to-peer uitwisseling en mogelijke navolging, voor zover bestaand en relevant
iv. zorgen voor een doeltreffende opzet voor de implementatie door meerdere instanties en belanghebbenden v. vaststellen van financieringsmogelijkheden, onder meer door het opstarten van het startfonds

b) Een startfonds voor initiële financiering om projectgeoriënteerde oplossingen te realiseren, door:
i. het verstrekken van startkapitaal, waar nodig, om een specifiek project op te starten
ii.het aanvullen van andere financieringsbronnen
iii. vrijwillige financiële bijdragen ontvangen van de lidstaten, de Verenigde Naties, internationale financiële instellingen en andere belanghebbenden, waaronder de particuliere sector en filantropische stichtingen

c) Een wereldwijd kennisplatform als online open gegevensbron, door:
i. als opslagplaats van bestaand bewijsmateriaal, praktijken en initiatieven
ii. het vergemakkelijken van de toegankelijkheid van kennis en het delen van oplossingen
iii. voortbouwen op het GFMD-platform voor partnerschappen en andere relevante bronnen

44. We zullen het Global Compact implementeren in samenwerking en partnerschap met migranten, maatschappelijke organisaties, migranten- en diaspora-organisaties, religieuze organisaties, lokale overheden en gemeenschappen, de particuliere sector, vakbonden, parlementariërs, nationale mensenrechteninstellingen, het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan, de academische wereld, de media en andere relevante belanghebbenden.
45. Wij zijn verheugd over het besluit van de secretaris-generaal om een netwerk van de Verenigde Naties inzake migratie op te richten om te zorgen voor effectieve en coherente systeembrede steun voor de uitvoering, met inbegrip van het mechanisme voor capaciteitsopbouw, en voor de follow-up en herziening van het Global Compact, in antwoord op de behoeften van de lidstaten. In dit verband merken we dat op:
a) IOM zal fungeren als coördinator en secretariaat van het netwerk
b) het netwerk zal ten volle gebruik maken van de technische expertise en ervaring van de betrokken entiteiten binnen het systeem van de Verenigde Naties
c) de werkzaamheden van het netwerk zullen volledig worden afgestemd op de bestaande coördinatiemechanismen en de herpositionering van het ontwikkelingssysteem van de Verenigde Naties

 1. Wij verzoeken de secretaris-generaal om de twee jaar, op basis van het netwerk, aan de Algemene Vergadering verslag uit te brengen over de uitvoering van het Global Compact, de activiteiten van het systeem van de Verenigde Naties op dit gebied en het functioneren van de institutionele regelingen.
 2. Gezien de belangrijke rol die door de staat geleide processen en platforms op mondiaal en regionaal niveau spelen bij het bevorderen van de internationale dialoog over migratie, nodigen wij het Wereldforum voor migratie en ontwikkeling, regionale adviesprocessen en andere mondiale, regionale en subregionale fora uit om platforms te bieden om ervaringen uit te wisselen over de uitvoering van het Global Compact, goede praktijken inzake beleid en samenwerking uit te wisselen, innovatieve benaderingen te bevorderen en multistakeholder-partnerschappen rond specifieke beleidskwesties te stimuleren.

 

FOLLOW-UP EN EVALUATIE

48. Wij zullen de vooruitgang die op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau is geboekt bij de uitvoering van het Global Compact in het kader van de Verenigde Naties evalueren door middel van een door de staat geleide aanpak en met de deelname van alle relevante belanghebbenden. Voor de follow-up en evaluatie komen we intergouvernementele maatregelen overeen die ons zullen helpen om onze doelstellingen en toezeggingen na te komen.
49. Aangezien internationale migratie een forum op mondiaal niveau vereist, via hetwelk de lidstaten de voortgang van de tenuitvoerlegging kunnen beoordelen en richting kunnen geven aan de werkzaamheden van de Verenigde Naties, besluiten wij dat:
a) De dialoog op hoog niveau over internationale migratie en ontwikkeling, die momenteel om de vier zittingen van de Algemene Vergadering zal plaatsvinden, zal worden heropgericht en omgedoopt tot “International Migration Review Forum”.
b) Het International Migration Review Forum fungeert als het eerste intergouvernementele mondiale platform voor de lidstaten om de vooruitgang bij de uitvoering van alle aspecten van het Global Compact te bespreken en te delen, ook wat betreft de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030, en met de deelname van alle relevante belanghebbenden.
c) Het International Migration Review Forum vindt om de vier jaar plaats, te beginnen in 2022.
d) Het International Migration Review Forum bespreekt de uitvoering van het Global Compact op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau en maakt interactie met andere relevante belanghebbenden mogelijk om voort te bouwen op de resultaten en mogelijkheden voor verdere samenwerking te identificeren.
e) Elke editie van het International Migration Review Forum zal resulteren in een intergouvernementeel overeengekomen voortgangsverklaring, die in aanmerking kan worden genomen door het Politiek Forum op hoog niveau inzake duurzame ontwikkeling.
50. Aangezien de meeste internationale migratie binnen de regio’s plaatsvindt, nodigen wij relevante subregionale, regionale en transregionale processen, platforms en organisaties, waaronder de regionale economische commissies van de Verenigde Naties of regionale adviesprocessen, uit om vanaf 2020 de implementatie van het Global Compact binnen de respectieve regio’s te evalueren, afgewisseld met discussies op mondiaal niveau om de vier jaar, om elke editie van het International Migration Review Forum effectief te informeren, met de deelname van alle relevante belanghebbenden.
51. Wij nodigen het Global Forum on Migration and Development uit om jaarlijks informeel van gedachten te wisselen over de uitvoering van het Global Compact en verslag uit te brengen over de bevindingen, beste praktijken en innovatieve benaderingen aan het International Migration Review Forum
52. Gezien de belangrijke bijdragen van door de staat geleide initiatieven op het gebied van internationale migratie, nodigen wij fora, zoals de IOM International Dialogue on Migration, Regional Consultative Processes, en anderen uit om bij te dragen aan het International Migration Review Forum door relevante gegevens, bewijzen, beste praktijken, innovatieve benaderingen en aanbevelingen te verstrekken voor de implementatie van het Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie.
53. Wij moedigen alle lidstaten aan om zo snel mogelijk ambitieuze nationale antwoorden te ontwikkelen voor de uitvoering van het Global Compact en om regelmatig en alomvattend onderzoek te doen naar de vooruitgang op nationaal niveau, bijvoorbeeld door het vrijwillig opstellen en gebruiken van een nationaal uitvoeringsplan. Bij dergelijke evaluaties moet gebruik worden gemaakt van bijdragen van alle relevante belanghebbenden, alsmede van parlementen en lokale autoriteiten, en moet de deelname van de lidstaten aan het International Migration Review Forum en andere relevante fora doeltreffend worden geïnformeerd.
54. Wij verzoeken de voorzitter van de Algemene Vergadering om in 2019 een open, transparant en inclusief intergouvernementeel overleg op gang te brengen en af te ronden om de precieze modaliteiten en organisatorische aspecten van de internationale fora voor de evaluatie van migratie vast te stellen en te verduidelijken hoe de bijdragen van de regionale evaluaties en andere relevante processen de fora zullen informeren, als middel om de algemene doeltreffendheid en consistentie van de follow-up en evaluatie zoals beschreven in het Global Compact verder te versterken.