Weinig woorden,
veel betekenis

 • De concentratie van financiële middelen leidt tot machtsconcentratie leidt tot oorlog. [Hannah Arendt]

 • Als je kwaad hoort spreken over joden, spits dan je oren, dan gaat het over jou.  [de leraar filosofie van de Antilliaanse schrijver Frantz Fanon, aldus Pascal Bruckner]

 • Tegen het licht van de rede danst het stof van de geschiedenis. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • Gelukkig de mens bij wie de verbindingsweg tussen hart en verstand zo kronkelig is als een bergpad. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • In de moraal valt niets nieuws meer te ontdekken; daar vallen enkel rampen te veroorzaken.[Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • Een verlicht despoot is gewoonlijk zwak verlicht. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • Beschaving is een brandkast waarvan de lettercombinatie c-o-n-t-i-n-u-u-m luidt. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • Kunst zonder menselijkheid is als marmer zonder zonlicht. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • De maatschappij is een sociaal contract tussen de doden, de levenden en de ongeborenen. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • Het is toch merkwaardig hoeveel zand er telkens weer voorhanden blijkt te zijn als iemand zijn kop in die substantie wenst te steken. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • Een moslim is een reagens waarin een zekere dosis islam is gedruppeld. Maar welke stoffen mengen de omstandigheden daar weer doorheen? Ontploft het mengsel dan? [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • Van een christelijke opvoeding kan veel ellende komen. Maar het feit dat er stront uit mijn gat komt, betekent niet dat ik tegen souperen ben gekant. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • Onze tolerantie jegens de intolerantie is dichtgekklapt als een wolfijzer. We zitten in de val en moeten nu onze eiogen poot doorknagen. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • De wereld is een sterke indicatie dat God niet bestaat; het decolleté van Madame Valérie een sterke indicatie dat hij wel bestaat. [Benno Barnard in Dagboek van een landjonker]

 • Want de zin van het leven pleegt zich op onnavolgbare wijze in het zinloze te verbergen.[Benno Barnard in Mijn gedichtenschrift]

 • Als Plato, Mozart en Einstein uit een aap konden groeien, wie kan dan voorspellen wat nog uit ons kan groeien? .[Paul Bauduin]

 • Net als de mieren, de termieten en de bijen betaalt de mens zijn  overleven met zijn vrijheid. [Paul Bauduin]

 • In een langere uitademing klinkt de waarheid door, een langere inademing is het voorspel van de leugen. [Vittorio Benussi, uitvinder van de leugendetector]

 • De honger van het Westen vreet zich steeds dieper de regenwouden in.  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • Als de technologische verandering sneller gaat dan de wisseling van generaties, ontstaat er onvermijdelijk frictie.  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • In een samenleving waarin de menselijke arbeid obsoleet is, zijn ook de mensen obsoleet.  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • Mensen zijn primaten die verhalen over zichzelf vertellen.  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • Mensenrechten moeten als ondeelbaar en universeel verdedigd worden, anders kwijnen ze weg als holle frasen.  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • Echt verlicht is alleen hij die deze waarden ook dan verdedigt als ze tegen zijn eigen belang ingaan.  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • Wij zijn primaten die geleerd hebben zichzelf mateloos te overschatten.  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • Wie muren bouwt, zal merken dat ze worden ingedrukt.  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • Domme hoop en naïef optimisme zijn de doodgravers van veel goede ideeën (geweest).  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • De luxe van de onwetendheid kan levensbedreigend zijn  [Philipp Blom in Wat op het spel staat]

 • De homo sapiens is een intelligente primaat, maar hij is tegenwoordig niet wijzer dan eeuwen geleden – hij heeft alleen groter speelgoed. Het enige verschil tussen ons en andere dieren is dat de homo sapiens niet uitsluitend is aangewezen op genetische aanpassing, maar door zijn culturele technieken en ideeën de evolutie kan versnellen.  [Philipp Blom in De opstand van de natuur]

 • Reizen is naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond.  [Jan Brokken in Zeedrift]

 • Telkens wanneer de trein van de geschiedenis ontspoort, zijn vreemdelingen het slachtoffer.  [Jan Brokken in Zeedrift]

 • Taal voegt zich naar iedere vorm waarin zij wordt gegoten, evenals gas, en als taal een wapen is, dan alleen bedreigend voor degene die niet ook over dat wapen beschikt. [Jeroen Brouwers in De Laatste Deur – Supplement]

 • De kwaliteit van een democratie kenmerkt zich onder meer door de hoeveelheid onenigheid die ze op vreedzame wijze kan laten bestaan. [Geert Buelens, hoogleraar Moderne Letterkunde Utrecht, NRC 11 januari 2014]

 • Een God is de mens als hij droomt, een bedelaar als hij nadenkt. [Heinrich Böll]

 • Misschien, misschien…. dat wrede woord van de onbeslistheid. [Heinrich Böll]

 • Geldt rolt niet maar stijgt op als de geur van offervlees naar de neusgaten der machtigen. [Nicolas Bouvier in De wegen van de wereld]

 • Herinneren en vergeten komen uit dezelfde bron. [Jan Brokken in Zeedrift – De zee van vroeger]

 • The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid ones are full of confidence. [Charles Bukowski]

 • Democracy is the worst form of government except for all the others that have been tried.  [Sir Winston Churchill]

 • Diplomacy is the art of telling people to go to hell in such a way that they ask for directions. [Sir Winston Churchill]

 • Alles is overbodig, leegte zou voldoende zijn geweest. [Emil Cioran]

 • Een beschaving is een maatschappij die geen geweld nodig heeft om politieke veranderingen tot stand te brengen. [Nicolas Condorcet]

 • Een schildpad ziet onderweg meer dan een rennend paard. [Confuciaans gezegde] 

 • Want liefde is de vijand van haast. [Joseph Conrad in De zee, een spiegel] 

 • De hele geschiedenis van de mensheid past op een vloeitje: ze werden geboren, ze leden , ze stierven. [Joseph Conrad ] 

 • Liefde en leedwezen gaan hand in hand in deze wereld die sneller verandert dan de wolken weerspiegeld in de zee. [Joseph Conrad in De zee, een spiegel] 

 • Zien! Zien! Dat is waar de zeeman naar verlangt, en met hem de gehele blinde mensheid. Iedereen verlangt naar een helder verlicht levenspad in ons duistere en stormachtige bestaan. [Joseph Conrad in De zee, een spiegel] 

 • Hoe vurig we elkaar ook bestrijden, we blijven broeders wat betreft onze laaghartigste geestelijke vermogens en ons grillige gemoed. [Joseph Conrad in De zee, een spiegel] 

 • In het politieke stelsel van de winden woedt de ware strijd tussen het oosten en het westen, zoals dat ook voor de volkeren aan wal geldt. [Joseph Conrad in De zee, een spiegel] 

 • De wispelturigheid van de winden is net zoals de eigenzinnigheid van mensen grotendeels te wijten aan de funeste gevolgen van een bedorven karakter. [Joseph Conrad in De zee, een spiegel] 

 • Alle onstuimige driften uit de kindertijd van de mensheid, de zucht naar roem en roofbuit, de zucht naar gevaar en avontuur, samen met de grote zucht naar het onbekende en met mateloze dromen van macht en overheersing, zijn als weerspiegelingen voorbijgegaan, zonder een rimpeling op de ondoorgrondelijke zeespiegel achter te laten. [Joseph Conrad in De zee, een spiegel] 

 • Ten gevolge van een lange ellendige ervaring met lijden, onrechtvaardigheid, vernedering en agressie worden de volkeren der aarde merendeels geregeerd door angst, angst van het soort dat met een snufje goedkope retorica gemakkelijk in woede, haat en geweld wordt omgezet. [Joseph Conrad in De zee, een spiegel] 

 • Adel is overal waar deugd is, maar deugd niet overal waar adel is. [Dante] 

 • Those who fear the facts will forever try to discredit the fact-finders. [Daniel Dennett]

 • Alles wat de zomer verhult, onthult de winter. [Annie Dillard in Pelgrim langs Tinker Creek]

 • Het verleden steekt een vinger in een snee in de huid van het heden, en trekt. [Annie Dillard in Pelgrim langs Tinker Creek]

 • Ik kijk stroomopwaarts de rivier op en daar komt ze, de toekomst, gedragen als op een meanderende stoet volbeladen schalen’. [Annie Dillard in Pelgrim langs Tinker Creek]

 • De voorwaarden zijn helder: wie wil leven, moet sterven; je kunt geen rivieren en bergen hebben zonder ruimte, en ruimte is een schoonheid met een blindeman als echtgenoot. Die blindeman is Vrijheid, of Tijd, en overal waar hij gaat, wordt hij vergezeld door zijn vervaarlijke hond Dood. [Annie Dillard in Pelgrim langs Tinker Creek]

 • Tijd is de schering en materie de inslag van de geweven textuur van schoonheid in ruimte, en de dood is de heen en weer gaande schietspoel. [Annie Dillard in Pelgrim langs Tinker Creek]

 • Waar we ook gaan of staan, onze taak lijkt maar om één ding te draaien: een werkbaar compromis vinden tussen het sublieme van onze denkbeelden en het absurde van ons bestaan. [Annie Dillard in De overvloed]

 • ‘Alles wat al is gebeurd is deeltjes, alles in de toekomst is golven’. Laat ik daar mijn draai aan geven. Hier komt het. De deeltjes zijn gebroken; de golven zijn doorschijnend, woelend, kolkend van schoonheid als haaien in een roller. Het hier en nu is de golf die boven mijn hoofd uiteenspat, die op het hoogtepunt van zijn ademloze ontrollen de lucht bespat met deeltjes; het is het stromende water en licht dat uit verborgen bronnen het laatste nieuws meebrengt, hernieuwd en hernieuwend, wereld zonder einde’. [Annie Dillard in Pelgrim langs Tinker Creek]

 • ‘De wezel laat zich leiden door noodzaak en wij door keuze’. [Annie Dillard in De overvloed]

 • ‘Land is een gegoten iets en tijd een oppervlak dat een wuivende franje vormt aan vluchtigheid, aan een honderdvoudig hol en wegtrekkend blauw’. [Annie Dillard in De overvloed]

 • ‘Tijd is de bleke schaduwvertaling van de eeuwigheid, net zoals de eilanden die zijn van de zee’. [Annie Dillard in De overvloed]

 • Meningen in de politieke realiteit zijn slapende daden en leiden vroeger of later tot acties. [H.W. von der Dunk in de NRC van 15 februari 2008]

 • Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft. [Einstein]

 • Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft. [Einstein]

 • Het verleden is niet dood. Het is niet eens voorbij. The past is never dead. It’s not even past. [William Faulkner]

 • Er is een nooit eindigende aanvoer van verontwaardiging. [Catherine Fieschi in The Guardian/De Volkskrant 1 augustus 2021]

 • Als je het beest gaat voederen, zal het je uiteindelijk verslinden. [Joschka Fischer]

 • De mens is pas mens als hij tot zelfbeheersing in staat is en eigenlijk dan pas als hij haar in de praktijk brengt. [Mahatma Gandi]

 • Ik geloof oprecht dat wanneer meer instituten in dit land – en vooral degenen die zich bezighouden met beschouwen en ideeën – zich sceptischer hadden opgesteld ten opzichte van de fantasietjes van de elite en zich meer hadden aangetrokken van wat er echt aan de hand was in de levens van de mensen in dit land, we waarschijnlijk geen oranje Mussolini in het Witte Huis zouden hebben gehad. [Anand Giridharadas in Winners take all; the Elite Charade of Changing the World]

 • Elk moreel stelsel wordt gebouwd met bakstenen van schaamte en schuld. [Tijs Goldschmidt in Gevleugelde schaamte]

 • Wanneer waarheid en betekenis met elkaar in strijd zijn, legt de waarheid het af. [John Gray in De stilte van dieren]

 • Als het er werkelijk om gaat, zegeviert de overlevingsdrang van het individu en heeft moraal niets in te brengen. [John Gray in Strohonden]

 • Wij denken graag dat wij in ons leven door de rede worden geleid, maar de rede zelf is slechts de fel bestookte dienaar van de wil. [John Gray in Strohonden]

 • Geloof in vooruitgang brengt vele voordelen, met wellicht als belangrijkste dat het een overmaat aan zelfkennis voorkomt. [John Gray in De stilte van dieren]

 • Als het menselijke dier één unieke eigenschap heeft, dan is het dat hij het vermogen bezit in steeds hoger tempo kennis te vergaren, maar tevens behept is met het chronische onvermogen om van ervaringen te leren. [John Gray in De stilte van dieren]

 • Wetenschap en de vooruitgangsgedachte mogen twee kanten van één medaille lijken, maar de vooruitgang in de wetenschap heeft als eindresultaat dat vooruitgang in beschaving onmogelijk blijkt te zijn. [John Gray in De stilte van dieren]

 • Wie mensen als vrijheidslievend beschouwt, moet bereid zijn bijna de hele geschiedenis als een dwaling te zien. [John Gray in De stilte van dieren]

 • Ik wilde iets verstandigs zeggen in beknopte vorm dus zweeg ik…..  [Ferdinand Groos]

 • Want wel is int hoenderkot van der Hoeven oft Landhuys tot elcke dosijne hinne eenen goeden Haen ghenoegh, maar int Hoenderkot van de Politijck is een ghelijck aental Hinne en Haene veel gepasselijcker. [Hugo de Groot, 1644]

 • Als het fysiek mogelijk zou zijn om Servië naar de zee te slepen en het daar te laten zinken, zou de lucht in Europa in één klap een stuk frisser ruiken. [The Guardian in 1914]

 • Dit was nog maar het eerste begin, want waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen. [Heinrich Heine, Almansor]

 • All thinking men are atheïsts. [Ernest Hemingway, A farewell to arms]

 • Elke voorgeschiedenis, ook die van het fascisme en het nationaalsocialisme, had ooit een open einde. [Arnold Heumakers, Langs de afgrond]

 • Mensen zullen alles accepteren, in alles geloven, zich aan alles onderwerpen en zijn bereid veel op te offeren; maar ze deinzen in afgrijzen terug wanneer uit de gapende spleet tussen twee religies, die het daglicht binnenlaat, de koele wind van de rede hun tegemoet waait. [Alexander Hertzen in Mijn verleden en gedachten]

 • De geesten van de religie hebben geen moeite gespaard om de adelaar van het menselijk intellect te veranderen in een vleermuis van duisternis. [Robert G. Ingersoll]

 • Doctrines over totale  verdorvenheid en eindeloze bestraffing in de hel zijn het gevolg van een beroerde kok en een slechte spijsvertering. [Robert G. Ingersoll]

 • De zee is niet het einde van het land maar het begin van de wereld. [Piet de Jong, voormalig premier]

 • Als sneeuw het verdriet van de engelen is, dan is natte sneeuw het spuug van de duivel.[Jón Kalman Stefánsson in Het hart van de mens]

 • Het menselijk lichaam is een dom dier dat wij als een slechte herinnering door het leven moeten slepen.[Jón Kalman Stefánsson in Het hart van de mens]

 • Een volk dat weinig vertaalt, maar van alles van zijn eigen gedachten betrekt is kortzichtig en als het ook nog een groot volk is, wordt het bovendien gevaarlijk voor anderen.[Jón Kalman Stefánsson in Het hart van de mens]

 • Macht kan de mensen duivels maken en daarom zijn mannen soms het ergste wat er op aarde is.[Jón Kalman Stefánsson in Het hart van de mens]

 • In een oud Arabisch medisch handboek staat dat het hart in twee kamers is verdeeld, de ene heet geluk, de andere wanhoop. Op welke moeten we vertrouwen? [Jón Kalman Stefánsson in Het hart van de mens]

 • Het is namelijk zo dat het verhaal van de wereld de ene kant op gaat en het verhaal van het individu een totaal andere kant, en daarom moeten er minstens twee versies van de geschiedenis van de mensheid met evenveel bestaansrecht zijn. [Jón Kalman Stefánsson in Iets ter grootte van het universum]

 • Van de liefde is het precies dezelfde afstand naar het geluk als naar het ongeluk. [Jón Kalman Stefánsson in Iets ter grootte van het universum]

 • Dat is het enige wat de doden met de rijken gemeen hebben, namelijk dat wetten en regels niet op hen van toepassing zijn. [Jón Kalman Stefánsson in Iets ter grootte van het universum]

 • Roddelpraat is het onkruid van de tong. [Jón Kalman Stefánsson in Het geknetter in de sterren]

 • Maar hou er rekening mee dat de vragen soms het leven zijn, het antwoord de dood – stap daarom voorzichtig rond op aarde, man! [Jón Kalman Stefánsson in Jouw afwezigheid is duisternis]

 • Een door belangen gedreven man kan geen man van de rede zijn. [Kandiaronk in Het begin van alles van David Graeber en David Wengrow]

 • Het verleden moet praten en wij moeten luisteren. Eerder zullen wij en zij geen rust vinden. [Erich Kästner in Nota bene ’45, een dagboek]

 • Aan al het kwaad dat geschiedt zijn niet alleen zij schuldig die het bedrijven, maar ook zij die het niet verhinderen. [Erich Kästner in Das fliegende Klassenzimmer]

 • Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts worden geleefd. [Kierkegaard in Stedevaart van Jan Brokken]

 • De taal is de moeder van de gedachte, niet haar dienstmaagd.[Karl Kraus]

 • The purpose of education is not to validate ignorance but to overcome it.[Lawrence Krauss]

 • Onze aanwezigheid doet er niet toe en ons leven heeft geen doel, geen zin. De enige bestaansreden van het leven is dat het wordt doorgegeven. Bomen verspreiden elk voorjaar een miljoen zaden om een nieuwe boom te maken, wat zelden lukt. Maar zo belangrijk is het dus. De rest is franje. Aangename franje soms, maar franje. [Salomon Kroonenberg in de NRC 14 december 2014]

 • Patriottisme wordt gedreven door liefde, nationalisme door haat. [Jill Lepore in Dit Amerika, een pleidooi voor een betere natie]

 • De geschiedenissen van natiestaten zijn verhalen die de naden waar de natie aan de staat is gestikt aan het oog onttrekken. [Jill Lepore in Dit Amerika, een pleidooi voor een betere natie]

 • Al het leven is volslagen onbeduidend in het licht van de uiteindelijke ondergang. [Robert Macfarlane in Benedenwereld]

 • We zijn vaak zorgzamer voor de doden dan voor de levenden, hoewel de levenden onze zorg het hardst nodig hebben. [Robert Macfarlane in Benedenwereld]

 • Het antropoceen stelt ons de vraag die de immunoloog Jonas Salk zo memorabel verwoordde: “Zijn we goede voorouders?”. [Robert Macfarlane in Benedenwereld]

 • Macht en leed zijn scheef verdeeld. [Robert Macfarlane in Benedenwereld]

 • In de kleine geschiedenissen zit het geluk, in de Geschiedenis het nihilisme. [Claudio Magris]

 • Leven is per definitie gevaarlijk, wie leeft sterft. [Claudio Magris in Momentopnamen]

 • Brood en wijn, die op een broederlijk verzorgde tafel de medemenselijkheid bezegelen, worden een liederlijke braspartij bij schransende machthebbers die de taart onder elkaar verdelen en pretenderen de wereld te verdelen, zoals wanneer Churchill en Stalin in Moskou een magnifieke steur en de onfortuinlijke Balkanlanden verdelen. [Claudio Magris in Momentopnamen]

 • We horen de worm niet die aan het hout knaagt, we zien de pop niet die een vlinder zal worden, we merken het dichtslibben van de aderen van de Geschiedenis niet op. [Claudio Magris in Momentopnamen]

 • Wat een verdriet kerft het leven, kwaadaardige graveur, in onze gezichten. [Claudio Magris in Momentopnamen]

 • Saying that atheism is a religion is like saying abstinence is a sex position[Bill Maher]

 • Vrouwen mogen ijdel zijn, mannen zijn zelfingenomen. [Harvey Mansfield]

 • Wie zich herinnert leeft dubbel. [Marcus Valerius Martialis]

 • Een cultuur, hoe superieur ook, gaat altijd verloren als ze geen gezamenlijke feiten meer kent.[Tom-Jan Meeuw, journalist NRC Handelsblad]

 • IJdelheid is een miskende vorm van domheid (,je moet de kosmische onbeduidendheid van ons doenvergeten om ijdel te kunnen zijn, en dat is een krasse vorm van domheid). [Amadeo Inácia de Alemida Prado ofwel Pascal Mercier in Nachttrein naar Lissabon ofwel Peter Bieri]

 • Voor een niet-gelovige ligt de waarheid aan het einde van de weg, voor de gelovige ligt de waarheid aan het begin. [Fransesco Merlo, commentator La Republica]

 • Het mag niet zo zijn dat de rijken alles opkopen, oppotten, monopolies oprichten en daarmee de markt bepalen zoals hun dat het best uitkomt. [Thomas More]

 • Waar alles mag, is ieder vogelvrij. [van Ramsey Nasr uit “Een mooie dag om stilte te verscheuren”]

 • In termen van geschiedenis, geografie, klimaat en cultuur kunnen Kansas en Hawaii nauwelijks méér van elkaar verschillen, maar als we over die verschillen nadenken, doen we dat om de diversiteit van Amerika te loven en niet om ons af te vragen of de unie moet worden ontbonden. [Susan Neiman in haar Socrateslezing 2014, georganiseerd door het Humanistisch Verbond]

 • Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt Denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. [Nietzsche in Also sprach Zarathustra]

 • Eenieder heeft zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt. [Friedrich Nietzsche]

 • Als je een ‘waarom’ hebt om voor te leven, kun je bijna ieder ‘hoe’ verdragen [Friedrich Nietzsche]

 • Behandel religie als pornografie: alleen voor boven de 18. [Enno Nuy]

 • Slordig schrijven doet slordig denken. [Enno Nuy]

 • Wie het wapen van de belediging hanteert verdient de zege niet! [Enno Nuy]

 • Waar feiten veronachtzaamd worden ligt de dictatuur op de loer.[Enno Nuy]

 • Ethiek, geweten of moraal, hoe je het ook noemt, is in feite een door de mens vervaardigde bril waardoor we naar onszelf en onze omgeving kijken. Die bril zegt meer over onszelf dan over het object dat we bekijken. [Enno Nuy]

 • Wie het niet bedoelde kwetsen opvat als een belediging en vervolgens gebruikt als een rechtvaardiging voor geweld is onbeschaafd en in uiterste instantie een misdadiger. [Enno Nuy]

 • Wie eindeloos westwaarts reist, komt op een bol onvermijdelijk in het oosten aan. [Enno Nuy]

 • God verkeert in het illustere gezelschap van onkruid en ongedierte. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze non-existent zijn, niet bestaan. Ze zijn slechts een construct van de menselijke fantasie. [Enno Nuy]

 • Geloof is als ons stuitbeentje: rudimentair. Het is er nog wel maar heeft geen nut of functie meer [Enno Nuy]

 • Alleen het verstand laten gelden is een vorm van overdrijven. [Marius Nuy]

 • De primitieve mens bevolkte de hemel met machtige goden, de wetenschap der sterren heeft deze vernietigd. [Anton Pannekoek]

 • Het leven kan alleen hoger en verder reiken door een stuk van zichzelf als ballast af te werpen. [Giovanni Papini in Het leven is niet geheiligd, gepubliceerd in Lacerba]

 • Wanneer het dictaat van een god ontbreekt, is het geen heiligschennis zelf na te denken. [Ilja Leonard Pfeijffer in Grand Hotel Europa]

 • Als één persoon lijdt aan waanvoorstellingen, heet het krankzinnigheid, als er meer mensen aan lijden is het een godsdienst. [Robert Pirsig]

 • Keuzevrijheid leidt tot schoonheid. [Richard Prum]

 • Je raakt de mensen en de dingen kwijt / tot je het leven langzaam voelt verglijden / en deel wordt van het raadsel van de tijd. [Jean Pierre Rawie in Raadsel uit De tijd vliegt maar de dagen gaan te traag]

 • Man is the most insane species. He worships an invisible God and slaughters a visible nature…without realizing that this nature he slaughters is this invisible God he worships. [Hubert Reeves]

 • Vrijwillige slaven maken meer tirannen dan tirannen slaven maken. [Honoré Gabriel du Riqueti, Graaf Mirabeau]

 • Dwazen praten, lafaards zwijgen, wijzen luisteren. [Meneer Braulio Recolons, die een vleeswarenwinkel beheert in Calle Avinon en een groot talent bezit voor zowel het maken van worsten als geestige aforismen. Uit De schaduw van de wind door Carlos Ruiz Zafon]

 • De twijfel is de onvermoeibare begeleider van de vooruitgang. [Michel Rocard]

 • Niemand heeft het recht niet beledigd te worden.  [Fleming Rose, journalist Jylland-Posten DK]

 • Als de toekomst een reiziger onderweg is, dan zal ik mijn tafel voor hem dekken.  [Thomas Rosenboom in De nieuwe man]

 • Jullie wilden het niet zien: die Alpensukkels en Sudetenbohemers, die idiote Nibelungen hebben onze nationaliteiten net zo lang beledigd en geschandvlekt tot ze de monarchie zijn gaan haten en hebben verraden. Niet onze Tsjechen, niet onze Serven, niet onze Polen, niet onze Roethenen hebben de monarchie verraden, maar alleen onze Duitsers, het staatsvolk. [Joseph Roth alias graaf Chojnicki in De Kapucijner Crypte man]

 • It is possible that mankind is on the threshold of a golden age; but, if so, it will be necessary first to slay the dragon that guards the door, and this dragon is religion [Bertrand Russell]

 • In een mistig verleden ontstonden in het inwendige van de sterren de atomen waaruit wij zijn opgebouwd. Als wij nu naar de ruimte reizen, keren we in zekere zin terug naar onze oorsprong. [Carl Sagan]

 • Wie het verleden niet kent is gedoemd haar te herhalen [George Santayana]

 • Zelfvoldaan plant de tijd zich voort, zonder ooit iets anders te baren dan zichzelf. [Schopenhauer]

 • Der Mensch kann zwar tun was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. [Schopenhauer]

 • In de toekomst ligt de dood aan onze voeten. [W.G. Sebald]

 • So foul a sky clears not without a storm. [Shakespeare in The life and death of King John]

 • They love not poison that do poison need. [Shakespeare in Richard II]

 • Dancing is the vertical expression of a horizontal desire. [George Bernard Shaw]

 • Privacy allows us to determine who we are and who we want to be.[Edward Snowden]

 • Filosofie is een erkenning van de afgronden waartussen het pad zich kronkelt dat de gewone mensen volgen met de gemoedsrust van slaapwandelaars.[George Sorel in Réflexions sur la violence (1908)]

 • Men mag gerust beweren dat de vrouwen van nature geen rechten hebben gelijk aan de mannen, en dat het dus niet mogelijk is dat beide geslachten samen regeren, nog veel minder dat mannen door vrouwen geregeerd worden. [Spinoza, 1670]

 • Maer wie slegs acht slaet op den staart en syn ghekwispel en niet en acht op de grinsende tanden, die kent slegs den quaeden hondt van achteren en niet van vooren. [Diederick Suyver Opdengraet]

 • Als cynisme is dat je van alles de prijs weet maar van niets de waarde, dan zijn de finaciele centra van de wereld een broedplaats van cynisme. [Robert & Edward Skidelsky in Hoeveel is genoeg?]

 • Als rijken wetteloos en arrogant gedrag vertonen, armen blijk geven van machteloze wrok en politici buigen voor geld, is de ongelijkheid te ver doorgeschoten.  [John en Edward Skidelsky in Hoeveel is genoeg?]

 • O ja, muziek is zoiets moois, het verdrijft het beest in de mens. [Stalin, aldus Ian Buruma in 1945, biografie van een jaar]

 • Science flies you to the moon, religion flies you into buildings. [Victor J. Stenger 1935-2014]

 • De beste regering is die welke het minst regeert. [David Henry Thoreau 1817 – 1862 in De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid]

 • Want politiek is de sigarenrook van een man. [David Henry Thoreau 1817 – 1862 in Wandelen]

 • Earth is the cradle of humanity but one cannot live in a cradle forever. [Konstantin Tsiolkovsky]

 • Een leugen kan half de wereld rondreizen terwijl de waarheid nog haar veters strikt. [Mark Twain]

 • De geschiedenis herhaalt zich niet, zij rijmt. [Mark Twain]

 • Nu zien we dat de afgrond van de geschiedenis diep genoeg is om ons allen te bevatten. [Paul Valéry in Crise de l’Esprit]

 • Het enige wat echt van belang is, zijn de ontelbare kleine daden van onbekende mensen. Zij leggen de basis voor belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. Zij hebben in het verleden dingen bereikt en zij zijn het die dat ook in de toekomst moeten doen. [Howard Zinn]